4.2 Behandlingsresultat och vårdkvalitet i psykiatrin

  • Psykiatrin
  • 4.Effektiv hälso- och sjukvård

Hälsorelaterad livskvalitet i sjukhusvård mäts genom EQ-5D

Vid heldygnsvård inom vuxenpsykiatrin får patienten besvara en enkät, EQ-5D, vars syfte är att mäta hälsorelaterad livskvalitet. Patienten skattar sin hälsa i fem dimensioner. Svaren på dessa frågor bildar en hälsoprofil, EQ-5D-index. I en andra del av enkäten svarar patienten genom att ange sin hälsa i en termometerliknande skala. Detta redovisas som EQ-VAS.

Fakta EQ-5D - Hälsorelaterad livskvalitet
Instrumentet består av två frågedelar som tar några minuter att fylla i.

Del 1
Ett beskrivande formulär där individen skattar sin hälsa i fem dimensioner (rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär, oro/nedstämdhet). För varje dimension anger patienten antingen:
• Inga problem
• Måttliga problem
• Svåra problem
Individens svar på dessa frågor bildar en hälsoprofil, EQ-5D-index (ju högre värde, desto bättre hälsa.)

Del 2
En termometerliknande skala (Visual Analog Scale) där individen värderar sin hälsa från 0 (sämst) till 100 (bäst). Detta redovisas som EQ-VAS.

53 %
Andel avslutade vårdtillfällen i heldygnsvård med skattning av EQ-5D-index och EQ-VAS vid både in- och utskrivning.
n = 7 185 (2020: 51 %, n = 6 852)
n = antal vårdtillfällen

67 %
Andel av avslutade vårdtillfällen med skattning av EQ-5D-index och EQ-VAS vid både in- och utskrivning där EQ-VAS ökat med minst 10 enheter.
n = 3 784 (2020: 68 %, n=3 519)
n = antal vårdtillfällen

Behandling av bipolär sjukdom

I kvalitetsregistret BipoläR registreras uppgifter om behandlingen vid bipolär affektiv sjukdom (manodepressiv sjukdom). Målet med behandlingen är att patienten genom förebyggande insatser ska slippa sjukdomsepisoder. Data från kvalitetsregistret visar hur stor andel av patienterna som inte har haft några sjukdomsepisoder de senaste 12 månaderna.

Behandlingsresultat vid bipolär sjukdom typ 1
Figur 4:1 | Behandlingsresultat vid bipolär sjukdom typ 1, nationell jämförelse. Andel patienter som varit utan sjukdomsepisod det senaste året. SLSO Övriga landet 2019 68% 62% 2020 71% 55% 2021 71% 63%

Nationella kvalitetsregister
De nationella kvalitetsregistren gör det möjligt att följa upp vilken nytta vården skapar för patienterna. I kvalitetsregistren registreras bland annat uppgifter om symtom, undersökningsresultat, insatta åtgärder och behandlingsresultat. Uppgifterna möjliggör sammanställningar, analyser och datajämförelser på både verksamhetsnivå och på nationell nivå.

Täckningsgrad
För att få ett bra underlag för uppföljning, är det angeläget att registrera så många patienter som möjligt i relevanta kvalitetsregister. Täckningsgraden anger hur stor andel av patienterna i respektive målgrupp eller diagnosgrupp som har registrerats i Efterkontroll inom mödrahälsovården respektive register.

22 %
Täckningsgrad BipoläR-registret
n = 5 090 (2020: 23 %, n = 5 087)
n = antal patienter

Bedömning och utvärdering inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Barns och ungdomars funktionsnivå bedöms enligt etablerad skala
Children’s Global Assessment Scale (CGAS) är en skattningsskala för att bedöma den allmänna funktionsnivån hos barn och ungdomar. Den används inom BUP som ett komplement till den psykiatriska diagnosen och för att följa upp behandlingseffekten.

98 %
Andel patienter som bedömts med CGAS i början och i slutet av vårdåtagandet.
(2020: 95 %)

Behandlingseffekten mäts för varje patientgrupp
BUP mäter skillnaden mellan patientens funktionsnivå före och efter behandling. Diagrammet nedan visar resultat för några av BUP:s patientgrupper. Det visar hur stor andel av patienterna som förbättrat eller försämrat sin funktionsnivå mellan inledande och avslutande CGAS-bedömning (Delta-CGAS).

Förändring av funktionsnivå (CGAS)
Figur 4:2 | Förändring av funktionsnivå (CGAS) enligt Reliable Change Index (RCI) - n (antal avslutade kontakter) = 5 402 Förbättrad/ Återställd Förbättrad Liten eller oklar förändring Försämrad n= Annat tillstånd :82. 49, 287, 25, 443 Ätstörning: 26, 11, 90, 17, 144, Ångestsyndrom: 207, 80, 520, 29, 836 Tvång och Fobi: 164 .63. 363. 19. 609 "Trotssyndrom och uppförandestörning: 16. 11. 81. 4. 112 Traumarelaterade tillstånd: 69. 34. 175. 13. 291 Depression: 149. 52. 251. 10. 462 Autismspektrumtillstånd: 118. 87. 985. 81. 1271 ADHD: 226. 101. 848. 59. 1234

CGAS-bedömning (Delta-CGAS)
Förbättring/försämring följs upp med hjälp av Reliable Change Index (Jacobson & Truax 1991) som med hänsyn till CGAS-skalans egenskaper anger hur stor en förändring måste vara för att det med största sannolikhet rör sig om en verklig förändring och inte om mätfel.

Patienten värderar behandlingseffekten
Inom BUP utvärderas behandlingseffekten för samtliga patienter i samband med att kontakten avslutas. Utvärderingen görs, förutom med CGAS, även med hjälp av självskattning på en femgradig skala. Resultatet visar vad som hänt med de problem som patienten har sökt för.

64 %
Andel patienter som uppgav att problemen blivit lättare att leva med, minskat eller försvunnit.
n = 7 403 (2020: 69 %)

Gyllene Äpplets ledarpris

Region Stockholms ledarpris Gyllene Äpplet gick till enhetschefen på Psykiatri Sydvästs OCD-program, Matti Dahl. Motiveringen löd "genom ständig utveckling och att föredömligt integrera forskningsprojekt i det dagliga kliniska arbetet, erbjuds alla medarbetare möjlighet att delta i olika förbättringsarbeten".

Matti Dahl fick ledarpriset Gyllene äpplet