6.2 Kort väntetid – ett mål för psykiatrin

Tillgänglighet till psykiatrisk akutvård
Stockholms läns psykiatriska akutmottagnings uppdrag är att ta hand om akut psykiskt sjuka patienter från hela Stockholms län. Även personer från övriga Sverige och utlandet som är på besök i Stockholm tas om hand. Akutmottagningen tar emot patienter som söker själva eller som förs dit av polis eller av den psykiatriska akutbilen. En del av patienterna är oroliga och behöver ett snabbt omhändertagande. Som ett mått på akutmottagningens tillgänglighet visas den genomsnittliga väntetiden till läkarbedömning.

67 minuter
Årsgenomsnitt väntetid till läkarbedömning vid psykiatrisk akutmottagning.
(2020: 64 minuter)

Förstärkt vårdgaranti inom BUP
Enligt vårdgarantin ska patienter erbjudas besökstid inom högst 30 dagar. Utöver det har BUP i Region Stockholm en förstärkt vårdgaranti. Förstärkt vårdgaranti innebär att om beslut fattas om åtgärd ska detta erbjudas inom ytterligare 30 dagar efter beslutet.

88 %
Andel patienter som påbörjat beslutad åtgärd (behandling eller utredning) inom 30 dagar efter beslut om åtgärd.
(2020: 88 %)

  • Psykiatrin
  • 6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid