5.1 Genusperspektiv på primärvårdens arbete

 

Behandling av hypertoni minskar sjukdomsrisken
Patienter med välbehandlad hypertoni (högt blodtryck) har stora möjligheter att undvika komplikationer som stroke, hjärtinfarkt och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Ett välbehandlat blodtryck bör vara högst 140/90* mm Hg.

 

*Patienter med exempelvis diabetes, njursjukdomar och vissa hjärt- och kärlsjukdomar bör ha lägre blodtryck.

Andel patienter med hypertoni som har blodtryck högst 140/90 mm Hg vid senaste mätning.

60 % kvinnor
n = 46 748 (2020: 61 %, n =42 55)

60 % män
n = 44 204 (2020: 61 %, n = 40 228)

Frågor om levnadsvanor viktiga vid depression

Det finns ett samband mellan ohälsosamma levnadsvanor och psykisk ohälsa. Att fråga efter levnadsvanor vid till exempel depression är därför viktigt.

Andel patienter med diagnos depression där levnadsvanor finns dokumenterade strukturerat i journalen – vårdcentraler.

48 % kvinnor
n = 10 519 (2020: 48 %, n = 10 607)

53 % män
n = 5 522 (2020: 53 %, n = 5 586)

Läkarkontinuitet är viktig vid behandling av depression

God kontinuitet, till exempel att patienten får träffa samma läkare vid
återbesök, är en förutsättning för ett effektivt omhändertagande av
personer med depression eller ångestsyndrom (Socialstyrelsen 2017-12-1).
Ett mått på kontinuitet är att mäta om patienten träffat samma läkare vid
de senaste tre besöken.

Andel patienter som vid de tre senaste läkarbesöken, för diagnosen depression, träffat samma läkare på vårdcentralen.

67 % kvinnor
n = 1 111 (2020: 68 %, n = 1 128)

68 % män
n = 561 (2020: 69 %, n = 639)

  • Primärvården
  • 5.Jämlik hälso- och sjukvård