3.3 Patienterna inom ASIH tillfrågas om vården

Inom ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) genomförs patientenkäter med syftet att få ett underlag för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Enkäten är utförd i hemmet där patienten anonymt registrerar svaren i formulär på läsplatta. Samtliga patienter som vid undersökningstillfället varit inskrivna minst 14 dagar tillfrågades om deltagande, 359 svarade på enkäten.

Nedan visas hur patienterna har svarat på respektive fråga, fördelat på de olika svarsalternativen.

Upplever du att du under vårdtiden hos oss inom ASIH blir bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Figur 3:19 | Andel patienter som har svarat "ja, alltid" och andel som har svarat "ja, för det mesta" Upplever du att du under vårdtiden hos oss inom ASIH blir bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, alltid Ja, för det mesta 2020 84% 16% 2021 88% 11%

Upplever du att du under vårdtiden hos oss får vara delaktig i beslut om din vård på ASIH så som du önskar?

Figur 3:20 | Andel patienter som har svarat "ja, alltid" och andel som har svarat "ja, för det mesta" Upplever du att du under vårdtiden hos oss får vara delaktig i beslut om din vård på ASIH så som du önskar? Ja, alltid, Ja, för det mesta 2020 66% 29% 2021 71% 26%

Upplever du att du under vårdtiden får tillräcklig information om ditt tillstånd av oss på ASIH?

Figur 3:21 | Andel patienter som har svarat "ja, alltid" och andel som har svarat "ja, för det mesta" Upplever du att du under vårdtiden får tillräcklig information om ditt tillstånd av oss på ASIH? Ja, alltid, Ja, för det mesta 2020 54% 36% 2021 60% 33%

När du ringer till ASIH, upplever du att du får kontakt inom rimlig tid?

Figur 3:22 | Andel patienter som har svarat "ja, alltid" och andel som har svarat "ja, för det mesta" När du ringer till ASIH, upplever du att du får kontakt inom rimlig tid? Ja, alltid, Ja, för det mesta 2020 82% 16% 2021 81% 16%

Skulle du rekommendera din ASIH-enhet till en vän med behov av avancerad sjukvård i hemmet?

Figur 3:23 | Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, troligen" Skulle du rekommendera din ASIH-enhet till en vän med behov av avancerad sjukvård i hemmet? Ja, helt och hållet, Ja, troligen 2020 88% 9% 2021 89% 8%
  • 3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård
  • Geriatrik

Webbaserad enkät inom geriatriken

Mot slutet av vårdtiden får patienter inom geriatriken svara anonymt på en kort enkät via läsplatta. Detta är ett viktigt arbete för att vi ska kunna erbjuda den vård patienterna vill ha. Patienterna får först information om syftet med enkäten och väljer sedan om de vill delta eller inte.

Till följd av pandemin har det varit svårt att genomföra den webbaserade patientenkäten. År 2020 redovisades inget resultat och 2021 har patientenkäten enbart genomförts på Sabbatsbergsgeriatriken. Sammanlagt 390 patienter besvarade enkäten.

Patientenk├Ąt Sabbatsbergsgeriatriken
Figur 3:24 | Patientenkät Sabbatsbergsgeriatriken "Skulle du kunna rekommendera oss till andra? Ja, helt och hållet 73% Ja, delvis 16% nej 5% kan ej bedöma 6%" "Upplever du att du under vårdtiden får tillräcklig information om ditt tillstånd?" Ja, helt och hållet 61% Ja, delvis 24% nej 7% kan ej bedöma 8%" "Upplever du att du under vårdtiden hos oss får vara delaktig i beslut om din vård så som du önskar?" Ja, helt och hållet 56% Ja, delvis 26% nej 5% kan ej bedöma 13%" "Upplever du att du under vårdtiden hos oss har blivit bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?" Ja, helt och hållet 80% Ja, delvis 16% nej 1% kan ej bedöma 3%"