3.4 Somatisk specialistvård arbetar med delaktighet

  • Somatisk specialistvård
  • 3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård

Under sitt akutbesök tillfrågas närakuternas patienter om vården

Närakutverksamheten ser det som mycket värdefullt att ta tillvara patienternas upplevelse för att komma vidare i utvecklings- och förbättringsarbetet. Under två kortare perioder årligen genomförs en patientenkät inom närakuterna. Enkätfrågorna är inspirerade av den nationella patientenkäten för landets akutmottagningar.

1599 patienter besvarade enkäten via mobiltelefon eller papper. Frågorna besvarades utifrån en femgradig skala, där 1 anger Nej, inte alls och 5 Ja, helt och hållet. Svarsalternativet Ej aktuellt fanns även angivet. Nedan ses årets siffror i jämförelse med 2020 och 2021.

Kände du dig väl omhändertagen och trygg när du var på närakuten?

Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis"
Figur 3:25 | Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis" Kände du dig väl omhändertagen och trygg när du var på närakuten? 2020 Ja helt 77% Ja, delvis 16% 2021 Ja helt 68% Ja, delvis 18%

Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade?

Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis"
Figur 3:26 | Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis" Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade? 2020 Ja, helt och hållet 52% Ja, delvis 16% 2021 Ja, helt och hållet 47% Ja, delvis 17%

Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg?

Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis"
Figur 3:27 | Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis" Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg? 2020 Ja, helt och hållet 74% Ja, delvis 17% 2021 Ja, helt och hållet 73% Ja, delvis 15%

Skulle du rekommendera närakuten till någon i din situation?

Andel patienter som har svarat "ja"
Figur 3:28 | Andel patienter som har svarat "ja" Skulle du rekommendera närakuten till någon i din situation? Andel som svara "ja" 2020 93% 2021 86%

* n=1 599

Akademiskt specialistcentrum – specialistvård och forskning tillsammans med patienterna

Vid Akademiskt specialistcentrum finns sedan starten ett patientråd som samlar företrädare för de patientgrupper som verksamheten riktar sig till. Detta patientråd är en del i Akademiskt specialistcentrums mål att öka kunskapen hos patienter och säkerställa informationskvalitet avseende planeringen för patienter med kronisk sjukdom. Akademiskt specialistcentrum arbetar strategiskt med 14 patientorganisationer för att i olika sammanhang och tillfällen få möjlighet att ta del av patienters erfarenheter och kunskap för att förbättra verksamheten Patientrådet syftar framför allt till att personalen och patientrepresentanterna tillsammans skall utveckla verksamheten.

Frågor som diskuteras och tas beslut kring gäller allt ifrån lokalernas utformning, till bemötande, e-hälsotjänster, digitala verktyg, tillgänglighet, enheternas uppdrag med mera. Patientrådet och dess självklara del i Akademiskt specialistcentrums verksamhetsutveckling är i många fall vägledande i hur man skall prioritera samt lett till en hel del förbättrade arbetssätt.

Sjuksköterska samtalar med kvinna i civila kläder
Bilden visar en sjuksköterska som samtalar med kvinna i civila kläder.

Akademiskt specialistcentrum har även ett viktigt utbildningsuppdrag där vi tar emot studenter från alla utbildningar där vi själva har professionsrepresentanter på plats, det vill säga läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. Som en del av den verksamhetsförlagda utbildningen på Akademiskt specialistcentrum ingår momentet att träffa patientföreträdare som berättar om hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Denna form av småskaligt, intimt, icke vårdrelaterat möte med patienter förekommer ingen annanstans i dessa utbildningar, och sessionerna värderas väldigt högt av både studenter såväl som patientföreträdare, vilket framkommer tydligt i våra regelbundna utvärderingar.

För att undersöka patientnöjdheten görs patientenkäter

Skulle du rekommendera Akademiskt specialistcentrum till någon i din situation?

Andel patienter som rekommenderar Akademiskt specialistcentrum
Figur 3:29 | Andel patienter som rekommenderar Akademiskt specialistcentrum Skulle du rekommendera Akademiskt specialistcentrum till någon i din situation? Andel som svarat "ja" 2020 95% 2021 94%