2 Säker hälso- och sjukvård

En säker vård förutsätter att vi systematiskt arbetar med att uppmärksamma och åtgärda tänkbara risker. Målet är att öka medarbetarnas engagemang och minska antalet vårdskador.

Grunden för patientsäker vård är ett kunskapsbaserat arbetssätt som utgår från vårdprogram och riktlinjer. SLSO har ett övergripande ledningssystem som bidrar med struktur och stöd i arbetet med patientsäkerhet. Varje verksamhet ska ha lokalt anpassade rutiner baserade på övergripande riktlinjer i ledningssystemet.

Engagerade medarbetare skapar säker vård

Säker hälso- och sjukvård förutsätter ett långsiktigt och systematiskt patientsäkerhetsarbete som engagerar alla chefer och medarbetare, från högsta ledning till vårdteamens och medarbetares dagliga arbete. Alla i verksamheten skapar tillsammans patientsäkerhetskulturen. En god patientsäkerhetskultur är en förutsättning för att skapa förändring mot en säkrare vård och ökad patientcentrering.

Att mäta patientsäkerhetskulturen ger en temperaturmätning på upplevelser kring patientsäkerheten på arbetsplatsen. Mätningens resultat blir ett underlag för chefen att skapa en dialog i personalgruppen kring alla eller några utvalda frågor.

SLSO mäter patientsäkerhetskulturen i samband med den årliga medarbetarenkäten. Sedan 2018 använd de nationella frågorna Hållbart säkerhetsengagemang (HSE). 98–100 % av medarbetarna som besvarat enkäten har en uppfattning i alla frågor. Analysen av resultatet visar på ett högt resultat på de fyra frågor som specifikt gäller patientsäkerhetskulturen, se diagram.

Resultat från mätningen av patientsäkerhetskulturen i SLSO 2021
Figur 2:1 | Resultat från mätningen av patientsäkerhetskulturen i SLSO 2021 (andel svarande i procent) , n = 7 210 antal svar Poäng: 4-5, 3, 1-2, Har uppfattning "På min arbetsplats får vi återkoppling på de förändringar som genomförts baserade på avvikelserapporter" 57 26 16 99% "Totalt sett fungerar patientsäkerheten bra på min arbetsplats" 77 18 5 100% "På min arbetsplats erbjuder vi patienterna att vara delaktiga i vårt patientsäkerhetsarbete" 44 34 20 97% "Jag skulle känna mig trygg om en närstående vårdades på min arbetsplats" 73 16 10 99% "På min arbetsplats anpassar vi arbetet så att säker- heten bevaras när förutsättningarna förändras" 59 23 8 90% "På min arbetsplats har vi ett väl fungerande samarbete med andra verksamheter" 50 30 11 91% "Jag blir alltid bra bemött på min arbetsplats när jag behöver hjälp" 73 13 6 92% Jag vågar prata om mina misstag 86 8 3 97% Jag påtalar när jag tror att något är på väg att gå fel 89 9 1 99% "På min arbetsplats genomförs alltid förbättringar efter negativa händelser" 62 25 12 98% "På min arbetsplats agerar vi alltid utifrån de risker vi ser" 68 23 8 99% "På min arbetsplats lär vi oss av det som fungerar bra" 71 21 8 99% "Min chefs chef ger förutsättningar för att bedriva en säker vård" 69 21 9 98%
  • 2.Säker hälso- och sjukvård