2.2 Patientsäkerhet inom Psykiatrin

Patienten ska kunna känna sig trygg hos oss. Därför har vi ett aktivt patientsäkerhetsarbete och vi jobbar också ständigt med att utveckla den psykiatriska vården.

  • Psykiatrin
  • 2.Säker hälso- och sjukvård

Beläggning inom psykiatrisk heldygnsvård

Överbeläggningar av patienter har blivit allt vanligare inom vården, vilket kan medföra allvarliga patientsäkerhetsrisker. Som en del av statens och Sveriges kommuner och regioners patientsäkerhetssatsning ska sedan 30 september 2012 aktuell överbeläggning rapporteras dagligen på ett enhetligt sätt för alla sjukhus i hela landet. Det mått som används är genomsnittligt antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.

1,2
överbeläggningar per 100 vårdplatser
Genomsnittligt antal överbeläggningar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
(2020: 1,2)

1,2*
överbeläggningar per 100 vårdplatser
Genomsnittligt antal överbeläggningar inom vuxenpsykiatrin.
(2020: 1,7*)
*Beroendecentrum Stockholm ingår inte i beräkningen vilket påverkar resultatet

Vad är överbeläggning?
Överbeläggning är när en inskriven patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. En disponibel vårdplats tillgodoser behoven gällande fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Bedömning av suicidrisk viktig inom psykiatrin

En viktig uppgift inom psykiatrin är att förebygga självmord. En gemensam standard används för hur bedömningen ska göras och dokumenteras i journalen.

Fakta C-SSRS
Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) är ett instrument avsett som stöd för inhämtning av väsentliga uppgifter rörande suicidalt tänkande och beteende. Frågorna i instrumentet avser förekomst och svårighetsgrad av suicidtankar, av handlingar som görs för att förbereda suicidförsök, av faktiskt genomförda suicidförsök, samt av suicidförsök som avbrutits av annan person, av yttre omständighet, eller av patienten själv.

Bedömning av patientens suicidrisk är en central del av en akutpsykiatrisk bedömning. För att förbättra upptäckt och dokumentation av suicidrisk på psykiatriska akutmottagningen har en standardiserad screening med intervjuinstrumentet Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) införts. Intervjun görs som en del av det ankomstsamtal som omvårdnadspersonal gör så snart som möjligt efter det att patienten har kommit till mottagningen.

90 % Beroendevård
Andel patienter för vilka aktuell suicidriskbedömning dokumenterats vid minst ett tillfälle under året.
(2020: 88 %)

88 % Övrig vuxenpsykiatri
Andel patienter för vilka aktuell suicidriskbedömning dokumenterats vid minst ett tillfälle under året.
(2020: 88 %)

92 % BUP-akuten
Andel patienter för vilka aktuell suicidriskbedömning dokumenterats vid minst ett tillfälle under året.
(2020: 85 %)

87 %
Andel ankomstsamtal på psykiatriska akutmottagningen där skattning av suicidtankar och suicidalt beteende enligt C-SSRS dokumenterats.
n = 17 854 (2020: 86 %, n = 17 038)
n = antal ankomstsamtal