4.2 Behandlingsresultat och vårdkvalitet i psykiatrin

  • Psykiatrin
  • 4.Effektiv hälso- och sjukvård

Bedömning och utvärdering inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Barns och ungdomars funktionsnivå bedöms enligt etablerad skala

Children’s Global Assessment Scale (CGAS) är en skattningsskala för att bedöma den allmänna funktionsnivån hos barn och ungdomar. Den används inom BUP som ett komplement till den psykiatriska diagnosen och för att följa upp behandlingseffekten.

Andel patienter som bedömts med CGAS både i början och i slutet av vårdåtagandet.

97 %
n = 6 875 antal patienter (2021: 98 %)

Behandlingseffekten mäts för varje patientgrupp

BUP mäter skillnaden mellan patientens funktionsnivå före och efter behandling. Diagrammet nedan visar resultat för några av BUP:s patientgrupper. Det visar hur stor andel av patienterna som förbättrat eller försämrat sin funktionsnivå mellan inledande och avslutande CGAS-bedömning (Delta-CGAS).

Förändring av funktionsnivå (CGAS)
Figur 4:1 | Förändring av funktionsnivå (CGAS) enligt Reliable Change Index (RCI) . n = 5 651 (antal avslutade kontakter) Förbättrad/ Återställd Förbättrad Liten eller oklar förändring Försämrad n= Annat tillstånd 101 69 412 37 619 Ätstörning 38 16 143 17 214 Ångestsyndrom 210 82 549 33 874 Tvång och Fobi 168 68 428 14 678 Traumarelaterade tillstånd 71 28 185 5 289 Depression 128 55 317 18 518 Autismspektrumtillstånd 103 92 951 56 1202 ADHD 213 101 883 60 1257

CGAS-bedömning (Delta-CGAS)

Förbättring/försämring följs upp med hjälp av Reliable Change Index (Jacobson & Truax 1991) som med hänsyn till CGAS-skalans egenskaper anger hur stor en förändring måste vara för att det med största sannolikhet rör sig om en verklig förändring och inte om mätfel.

Patienten värderar behandlingseffekten

Inom BUP utvärderas behandlingseffekten för samtliga patienter i samband med att kontakten avslutas. Utvärderingen görs, förutom med CGAS, även med hjälp av självskattning på en femgradig skala. Resultatet visar vad som hänt med de problem som patienten har sökt för.

Andel patienter som uppgav att problemen blivit lättare att leva med, minskat eller försvunnit.

71 %
n = 4 068 (2021: 64 %)