1.2 Uppföljning inom psykiatrin

God kontinuitet är en förutsättning för ett effektivt omhändertagande av personer med depression eller ångestsyndrom (Socialstyrelsen 2017-12-1).

Kontinuitetsindikatorn

För patienter med fler än ett besök under en 12-månadersperiod undersöks för varje besök om de vid närmaste föregående besök har haft samma namngivna behandlare. I de fall då patienten har gjort ett teambesök (besök med flera behandlare) räknas det som besök med kontinuitet om en av de deltagande behandlarna har varit densamma vid båda besöken. Målnivån för indikatorn ”andel besök med kontinuitet inom psykiatrin” är att den ska öka i jämförelse med samma period tidigare år.

 

Andel besök med kontinuitet för patienter inom psykiatrin.

76 %
n = 578 700 antal patienter
(2021: 80 %)

  • Psykiatrin
  • 1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård