1.4 Uppföljning inom Somatisk specialistvård

Somatisk specialistvård omfattar Akademiskt specialistcentrum, Centrum för cancerrehabilitering samt de sex närakuterna som drivs i SLSO:s regi

  • Somatisk specialistvård
  • 1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

Akademiskt specialistcentrum följer upp vårdens resultat i nationella kvalitetsregister

Enheterna Centrum för diabetes, Centrum för neurologi och Centrum för reumatologi arbetar aktivt med att registrera och aktivt följa utfallsmått i kvalitetsregistren Nationella diabetesregistret NDR, Neuroregistret och svensk reumatologis kvalitetsregister SRQ. I alla registren finns möjligheter att följa patientrapporterade utfallsmått.

För patienter med diabetes typ 1 är det avgörande med ett normalt HbA1c, vilket speglar blodglukosnivåer över längre tid. Att ha låga värden HbA1c är viktigt för då minskar risken för senkomplikationer av diabetes, till exempel amputationer och ögonskador påtagligt. Sedan 2017 har en påtaglig förbättring skett avseende andelen patienter som har låga HbA1c-värden skett inom Centrum för diabetes. Orsakerna är framför allt att fler patienter har kontinuerlig blodsockermätning och insulinpumpar men tidsmässigt samband med start av Centrum för diabetes och förstärkt teamomhändertagande kan också noteras.

Diagram andel patienter med diabetes typ 1, 18 år och äldre med ett HbA1c <52 mmol/l
Figur 1:6 | Andel patienter med diabetes typ 1, 18 år och äldre med ett HbA1c <52 mmol/l Centrum för diabetes SLSO, Region Stockholm, Riket 2022 38% 34% 34% 2021 34% 30% 29% 2020 32% 29% 28%