Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Primärvården följer upp levnadsvanor

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården

Habilitering & Hälsa utreder och förebygger

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Patientsäkerhetsarbete i Primärvården

2.Säker hälso- och sjukvård, Primärvården

Patientfokus i primärvården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Primärvården

Delaktighet och medskapande inom Habilitering och Hälsa

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Diagnostik inom Primärvården

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Primärvården

Planering och utvärdering inom Habilitering & Hälsa

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Genusperspektiv på primärvårdens arbete

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Primärvården

Värdefullt med snabb rehabilitering

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Primärvården