Introduktion

Ordning och reda för Förbättring

År 2020 är året då Covid-19 pandemin ställde allt på ända. Hela världen har påverkats kraftfullt på olika sätt. Och så även våra verksamheter. Dag för dag har vården under den här tiden anpassat sig efter omvärldens ändrade förutsättningar där omställning till allt mer digitala kontaktvägar varit en stor utmaning, men också till hjälp. 

Vår app Alltid öppet har nyttjats av 950 000 personer för att boka tid, av- och omboka, fylla i anamnesforumulär och flerpartssamtal, bokning av provtagning, men också för videomöten och chatt med vården. 

Tjänsterna i appen utvecklas löpande och 2021 kommer man även att kunna ha gruppmöten. Något som inte varit möjligt fysiskt under pandemin. Digitala möten skapar mer utrymme för dem som behöver mer av vår tid på mottagning och underlättar för dem som har svårt att ta sig till oss.

Tillgänglighet är viktigt och de digitala tjänsterna, fysiska mötena och kontakt av annat slag är avgörande för att patienter och närstående ska kunna få sina behov uppfyllda samt kunna vara delaktiga i sin egen vård och uppföljning.
 
Att förbättra, justera och utveckla är en del av vårt uppdrag. Genom regelbundna mätningar och uppföljningar av vårdens kvalitet får vi underlag för fortsatta förbättringar. Ordning och reda är grunden till förbättring. En del av detta finner du redovisat i detta kvalitetsbokslut för år 2020.

Nu blickar vi framåt mot ljusare tider!

Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

2020 var inget vanligt år

2020 var inget vanligt år – det har trots pandemin inte hindrat oss från att möta cirka 6 miljoner patienter i livets alla skeden.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi och har verksamheter inom merparten av länets kommuner och stadsdelar. Vi är många människors första kontakt med sjukvården och det ska gå snabbt att få rätt hälso- och sjukvård hos oss.

SLSO är en av Sveriges största vårdgivare och varje år genomför vi nära sex miljoner patientmöten i såväl öppen- som heldygnsvård.

SLSO bedriver hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet (KI) bedriver SLSO omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans är vi drygt 11 600 medarbetare och med patientens fokus skapar vi förutsättningar för att ge rätt vård när och där du behöver.

SLSO bedriver hälso- och sjukvård, forskning och utveckling inom följande områden

Psykiatri: vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, rättspsykiatri, specialiserad ätstörningsvård och kunskapscentrum Transkulturellt Centrum.

Primärvård: vårdcentraler, husläkarjourer, barnavårdscentraler, barn- och ungdomsmedicinska-, ungdoms-, barnmorske-, gynekologiska specialist-, mans-, logoped-, rehabiliteringsmottagningar samt sexuell hälsa.

Somatisk specialistvård: geriatrik, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), närakuter, akademiskt specialistcentrum (reumatologi, diabetes, neurologi och övervikt), palliativt kunskapscentrum och regionalt centrum för cancerrehabilitering.

Habilitering och hjälpmedel: Habilitering och hjälpmedel: stöd och behandling till personer med funktionsnedsättning, tolkcentral, rörelse-, kommunikations-, kognitions- och hörselhjälpmedel samt medicinteknisk apparatur och förbrukningshjälpmedel för bruk i patientens hem.

Forskning, utveckling och utbildning: inom primärvård, psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri, äldrevård, habilitering, folkhälsa, hälsoekonomi och risker i arbets- eller omgivningsmiljö.

En vanlig dag

 

Pandemin och kvalitetsbokslutet

Nedan försöker vi sammanfatta hur arbetet under pandemin kan ha påverkat årets kvalitetsbokslut. Glädjande nog ser vi få stora avvikande resultat och de som finns går att förklara.

Omställning av vård och ändrade patientflöden

  • Inom Primärvården styrdes patienter med luftvägssymtom till infektionsnoder (ett samarbete mellan närliggande vårdcentraler, offentligt drivna och privata).
  • Verksamheter som besöker patienter i hemmet fick glesa ut eller ställa in icke nödvändiga hembesök.
  • Närakuterna arbetade med separerade flöden för att förhindra smitta mellan patienter.
  • Geriatriken separerade covid-19 patienter från övriga patienter, genom att öppna covid 19 -avdelningar.
  • ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) fick ett utökat uppdrag och kunde stötta patienter i hemmet och på SÄBO (särskilda äldreboenden) och kunde i och med det avlasta sjukhusen.
  • Psykiatrin ställde om vårdavdelningar för att kunna vårda geriatrikpatienter.
  • I öppenvård har man sett en minskad andel fysiska besök och en ökad andel distanskontakter.
  • Verksamheter som har gruppaktiviteter för patienter som inte har kunnat genomföras på ett säkert sätt har infört och utvecklat digitala alternativ.

Avvikande resultat

Andelen vårdrelaterade infektioner (VRI) har ökat markant inom geriatriken. Det kan förklaras med att geriatriken haft en proportionellt sett större andel inneliggande sköra multisjuka patienter som är mer infektionsbenägna. Resultatet för höstens punktprevalensmätning avseende följsamhet till hygieniska rutiner och klädesregler (BHK) visar oförändrad hög följsamhet inom geriatriken så VRI-mätningen har inte påverkats av negativa faktorer som brister i basala hygienrutiner (se avsnittet säker hälso- och sjukvård).

Antal uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare är avsevärt lägre jämfört med tidigare år. Detta beror dels på ett lyckat förbättringsarbete och dels på att ser en tendens att patienterna under pandemin avvaktat i större utsträckning innan man söker för t ex öroninflammation (se avsnittet säker hälso- och sjukvård).

Patientenkäter har inte kunnat genomföras i full utsträckning. Geriatriken kommer inte att redovisa ett resultat 2020 på grund av för få svar.

Alla har vi påverkats på något sätt

Under pandemiåret 2020 har vi ställt om vård, infört nya arbetssätt och samarbeten samt startat nya funktioner i en omfattning vi inte hade kunnat föreställa oss. Vissa saker har fått stå åt sidan, men mycket har varit givande, utvecklande och berikande som till exempel de nära samarbeten med privata vårdgivare och kommuner samt digitala lösningar som har införts och utvecklats.