Pandemin och kvalitetsbokslutet

Nedan försöker vi sammanfatta hur arbetet under pandemin kan ha påverkat årets kvalitetsbokslut. Glädjande nog ser vi få stora avvikande resultat och de som finns går att förklara.

Omställning av vård och ändrade patientflöden

  • Inom Primärvården styrdes patienter med luftvägssymtom till infektionsnoder (ett samarbete mellan närliggande vårdcentraler, offentligt drivna och privata).
  • Verksamheter som besöker patienter i hemmet fick glesa ut eller ställa in icke nödvändiga hembesök.
  • Närakuterna arbetade med separerade flöden för att förhindra smitta mellan patienter.
  • Geriatriken separerade covid-19 patienter från övriga patienter, genom att öppna covid 19 -avdelningar.
  • ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) fick ett utökat uppdrag och kunde stötta patienter i hemmet och på SÄBO (särskilda äldreboenden) och kunde i och med det avlasta sjukhusen.
  • Psykiatrin ställde om vårdavdelningar för att kunna vårda geriatrikpatienter.
  • I öppenvård har man sett en minskad andel fysiska besök och en ökad andel distanskontakter.
  • Verksamheter som har gruppaktiviteter för patienter som inte har kunnat genomföras på ett säkert sätt har infört och utvecklat digitala alternativ.

Avvikande resultat

Andelen vårdrelaterade infektioner (VRI) har ökat markant inom geriatriken. Det kan förklaras med att geriatriken haft en proportionellt sett större andel inneliggande sköra multisjuka patienter som är mer infektionsbenägna. Resultatet för höstens punktprevalensmätning avseende följsamhet till hygieniska rutiner och klädesregler (BHK) visar oförändrad hög följsamhet inom geriatriken så VRI-mätningen har inte påverkats av negativa faktorer som brister i basala hygienrutiner (se avsnittet säker hälso- och sjukvård).

Antal uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare är avsevärt lägre jämfört med tidigare år. Detta beror dels på ett lyckat förbättringsarbete och dels på att ser en tendens att patienterna under pandemin avvaktat i större utsträckning innan man söker för t ex öroninflammation (se avsnittet säker hälso- och sjukvård).

Patientenkäter har inte kunnat genomföras i full utsträckning. Geriatriken kommer inte att redovisa ett resultat 2020 på grund av för få svar.
Alla har vi påverkats på något sätt
Under pandemiåret 2020 har vi ställt om vård, infört nya arbetssätt och samarbeten samt startat nya funktioner i en omfattning vi inte hade kunnat föreställa oss. Vissa saker har fått stå åt sidan, men mycket har varit givande, utvecklande och berikande som till exempel de nära samarbeten med privata vårdgivare och kommuner samt digitala lösningar som har införts och utvecklats.