Introduktion

Under ett år i öppen- och heldygnsvården möter vi cirka 6 miljoner patienter i livets alla skeden

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi och har verksamheter inom merparten av länets kommuner och stadsdelar. Vi är många människors första kontakt med sjukvården och det ska gå snabbt att få rätt hälso- och sjukvård hos oss.

SLSO är en av Sveriges största vårdgivare och varje år genomför vi nära sex miljoner patientmöten i såväl öppen- som heldygnsvård.

SLSO bedriver hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, somatisk specialistvård samt habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för enheten för Kris- och katastrofpsykologi. I samverkan med Karolinska Institutet (KI) bedriver SLSO omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans är vi drygt 11 600 medarbetare och med patientens fokus skapar vi förutsättningar för att ge rätt vård när och där du behöver.

SLSO bedriver hälso- och sjukvård, forskning och utveckling inom följande områden

Psykiatri: vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, rättspsykiatri, specialiserad ätstörningsvård och kunskapscentrum Transkulturellt Centrum.

Primärvård: vårdcentraler, husläkarjourer, barnavårdscentraler, barn- och ungdomsmedicinska-, ungdoms-, barnmorske-, gynekologiska specialist-, mans-, logoped-, rehabiliteringsmottagningar samt sexuell hälsa.

Somatisk specialistvård: geriatrik, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), närakuter, akademiskt specialistcentrum (reumatologi, diabetes, neurologi och övervikt), palliativt kunskapscentrum och regionalt centrum för cancerrehabilitering.

Habilitering och hjälpmedel: stöd och behandling till personer med funktionsnedsättning, hjälpmedel, kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel, medicinteknisk apparatur i hemmet, förbrukningshjälpmedel
i hemmet och tolkcentralen.

Forskning, utveckling och utbildning: inom primärvård, psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri, äldrevård, habilitering, folkhälsa, hälsoekonomi och risker i arbets- eller omgivningsmiljö.

Att mäta och följa upp förbättrar oss ständigt

Vår viktigaste uppgift är att skapa värde för varje enskild patient utifrån var och ens behov. Samt att öka kunskapen om hur folkhälsan kan främjas på bästa sätt för samhället. Vi behöver ha ständig fokus på medicinsk kunskap och medmänsklighet i enskilda möten, men även på hållbar utveckling för miljö och arbetsmiljö.

Det är för oss helt avgörande att våra patienter och deras närstående har tillgänglighet till hälsooch sjukvården och att de kan vara delaktiga både i sin vård samt i uppföljningen av den. Detta genom personliga möten, men även genom digitaliserade lösningar. En digital lösning är appen ”Alltid öppet” som lanserades i april 2019.

I den kan man som patient och närstående bland annat ha videomöten med vårdpersonal. Digitala möten skapar mer utrymme för dem som behöver mer av vår tid på mottagning och underlättar för dem som har svårt
att ta sig till oss.

En kunskapsbaserad vård bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom regelbundna mätningar och uppföljningar av vårdens kvalitet får vi underlag för fortsatta förbättringar. En del av detta finner du redovisat i detta kvalitetsbokslut för år 2019.


Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)