Hälso- och sjukvård i rimlig tid

Vår strävan är att våra patienter alltid ska få vård när de behöver den. En god tillgänglighet innebär bland annat att det är lätt att nå fram och att snabbt få tillgång till vård.

Tillgänglighet till vård redovisas utifrån olika typer av väntetidsmätningar.

God telefontillgänglighet är viktigt

Telefontillgängligheten mäts regelbundet som andel samtal som besvarats inom en viss tid.


Andel godkända telefonsamtal enligt mätning 2018 respektive 2019

Godkända samtal

  • svar inom 1,5 minut om köfunktion saknas
  • svar inom 10 minuter om köfunktion finns
  • uppringd inom 1,5 timme om återuppringningssystem finns

Vårdgarantin prioriterad i alla vårdgrenar

Vårdgarantin inom Region Stockholm innebär att patienter, som av vård-
personal bedöms behöva träffa läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, ska få tid på vårdcentralen inom högst tre dagar. För den nationella vårdgarantin gäller sju dagar och avser tid för besök hos läkare. Inom SLSO 
följs väntetiden till läkarbesök på vårdcentralen upp fortlöpande.

Andel patienter som erbjudits besökstid till vårdcentralen inom tre dagar.
Figur 6.2 Andel patienter som erbjudits besökstid till vårdcentralen inom tre dagar. Figur 6.2 visar att andel patienter som erbjudits tid på vårdcentral inom 3 dagar är 97% både 2018 och 2019.

Inom psykiatrin, beroendevården och habiliteringoch hälsa innebär vårdgarantin att patienten ska erbjudas besökstid inom 30 dagar.

I figur 6:3 visas i vilken grad vårdgarantin uppfylldes i de olika verksamhetsgrenarna.

I figur 6:3 redovisas andel patienter som erbjudits besökstid inom 30 dagar. 6:3 Andel patienter som erbjudits besökstid inom 30 dagar.

Värdefullt med snabb rehabilitering

Snabb rehabilitering efter vård på sjukhus eller korttidsboende är av stor betydelse för ett bra tillfrisknande. Tidsgränserna varierar för olika kategorier av patienter eftersom behoven av insatser ser olika ut.

Andel patienter som erbjudits insatser inom en vardag.
(2018: 97 %)
Avser patienter utskrivna från sjukhus och som är i behov av fortsatt rehabilitering i hemmet.

Andel patienter som erbjudits insatser av neuroteam inom två vardagar efter sjukhusvistelsen.
(2018: 98%)
Avser patienter som drabbats av stroke eller neurologisk sjukdom och som är i behov av rehabilitering i hemmet.

Andel patienter där rehabiliteringsinsatserna påbörjas inom fem vardagar.
(2018: 95 %)
Avser patienter som skrivs ut från korttidsboenden till hemmet.

 

Korttidsboende – mellan sjukhus och hemmet

Korttidsboende är en form av äldreboende där man bor en begränsad tid. Plats erbjuds bland annat till personer som är färdigbehandlade på sjukhus men som ännu inte är redo att återgå till sitt ordinarie boende.

Vem som får bo på korttidsboende enligt socialtjänstlagen beslutas av socialsekreterare eller biståndshandläggare i kommunen.

Kort väntetid – ett mål för psykiatrin

Tillgänglighet till psykiatrisk akutvård

Stockholms läns psykiatriska akutmottagnings uppdrag är att ta hand om akut psykiskt sjuka patienter från hela Stockholms län. Även personer från övriga Sverige och utlandet som är på besök i Stockholm tas om hand. Akutmottagningen tar emot patienter som söker själva eller som förs dit av polis eller av den psykiatriska akutbilen. En del av patienterna är oroliga och behöver ett snabbt omhändertagande. Som ett mått på akutmottagningens tillgänglighet visas den genomsnittliga väntetiden till läkarbedömning.

Årsgenomsnitt väntetid till läkarbedömning vid psykiatrisk akutmottagning.
(2018: 77 minuter)

Öppenvårdsbesök inom sju dagar hos Beroendecentrum Stockholm

Patienter med alkoholberoende erbjuds en tid i öppenvård i nära anslutning till att heldygnsvården avslutas. Denna åtgärd innebär en säkrare nedtrappning
av läkemedel och en bättre medicinsk uppföljning.

Kvinna anmäler sig i receptionen.

Andel vårdtillfällen för alkoholberoende som följts av öppenvårdsbesök inom sju dagar.
(2018: 32 %)

Förstärkt vårdgaranti inom BUP

Enligt vårdgarantin ska patienter erbjudas besökstid inom högst 30 dagar. Utöver det har BUP i Region Stockholm en förstärkt vårdgaranti. Förstärkt vårdgaranti innebär att om beslut fattas om åtgärd ska detta erbjudas inom ytterligare 30 dagar efter beslutet.

Andel patienter som påbörjat beslutad åtgärd (behandling eller utredning) inom 30 dagar efter beslut om åtgärd.
(2018: 87 %)

Uppföljning och fortsatt behandling inom BUP
Patienter som vårdats på BUP-akuten över natten har i allmänhet stora vårdbehov i kombination med låg funktionsnivå. De behöver ofta snabb uppföljning med fortsatt behandling i BUP:s öppenvård.

Den genomsnittliga tiden mellan hemgång efter vård över natten på BUP-akuten till det uppföljande besöket i öppenvården.
(2018: 7 dagar)

När en patient eller en familj behöver mer än den behandling som öppenvården kan erbjuda kan patienten få kontakt med mellanvården.Där erbjuds tätare kontakter, längre besök, vård i hemmet och ett brett utbud av behandlingsmetoder.

Den genomsnittliga tiden mellan senaste besök i öppenvård och första möte med mellanvården.
(2018: 20 dagar)

Mellanvård – ett mellansteg mellan öppen- och heldygnsvård

BUP Mellanvård är till för barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik eller funktionsnedsättning där öppenvårdsresurser inte är tillräckliga och heldygnsvårdens omhändertagandenivå är för hög. Där erbjuds vård i hemmiljö, i barnets närmiljö, på mottagning eller i kombination. Mellanvården kan erbjuda en tätare kontakt än öppenvården med fler och längre besök och telefonkontakter.

Rimlig väntetid – ett mål för närakuterna

Under 2018 inrättades närakuter i Region Stockholm med ett definierat uppdrag att avlasta akutsjukvården. Närakuterna tar även emot barn från 0 år. 6 av 10 närakuter drivs i SLSO:s regi, resterande drivs av privata vårdgivare. Många av de besvär som tidigare tagits om hand på akutsjukhusens akutmottagningar kan tas om hand på en närakut. Det kan gälla akuta sjukdomstillstånd som buksmärtor, näsblödningar, misstänkt propp i ben (ventrombos), akuta allergiska besvär, större sårskador, okomplicerade arm- och benbrott eller hjärnskakning.

Under uppstartsåret 2018 hade närakuterna i SLSO över 200 000 besök och avlastade regionens akutmottagningar med cirka 60 000 besök (12 %).

En god tillgänglighet och vård i rimlig tid är av betydelse för den enskilda patientens och för invånarnas tilltro till hälso- och sjukvården. Som ett led i detta har Socialstyrelsen sedan 2011 följt väntetider vid landets akutmottagningar. Akutsjukvården har över tid uppvisat en trend med ökande tillströmning av patienter samt längre vistelsetider.

I linje med detta väljer närakuterna att mäta samma tillgänglighetstider som inom akutsjukvården.

Bild på 3 personal vid dator .

Under 2019 tog SLSO:s närakuter emot 219 102 patienter

Andel patienter som är inskrivna mindre än fyra timmar på närakuten.
Målnivå för akutsjukhusens akutmottagningar är ≥78 %.

Andel patienter äldre än 80 år som är inskrivna under fyra timmar på närakuten. Målnivå för akutsjukhusens akutmottagningar är inte definierad.

Avser tiden från det att en person fysiskt anländer till närakuten till
den tidpunkt när den första läkarundersökningen sker på närakuten. Mediantiden på närakuten ska inte överstiga 60 minuter.

Kort väntetid – mål för hjälpmedel

Telefontillgänglighet för rådgivning till andra verksamheter

Vårdpersonal ringer för råd om regler och rutiner eller för frågor som rör hjälpmedel. De som ringer arbetar inom kommun, region eller inom privat sektor. Samtalen besvaras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Telefontillgängligheten mäts som andel samtal som besvarats inom en
viss tid.

Andel godkända samtal enligt mätning. Målnivå 80 %. 2018 2019
Medicinteknisk apparatur i hemmet 99 % 98 %
KommSyn 94 % 91 %
Hjälpmedel Stockholm 92 % 100 %


Hjälpmedelskonsultation för expertishjälp inom avtalad tid

I särskilda fall behöver patienten tillsammans med vårdpersonal besöka en konsulent och eventuellt en tekniker för att få expertishjälp samt en hjälpmedelskonsultation.

Remiss skickas med information om patientens problem och målsättning för ett specifikt hjälpmedel. Patienten ska erbjudas en besökstid inom 15 respektive 20 dagar. På besöket närvarar patient, vårdpersonal, hjälpmedelskonsulent, anhörig eller assistent vid behov, samt eventuellt även en hjälpmedelstekniker

Andel patienter som erbjuds tid inom 20 dagar till Hjälpmedel Stockholm. Mål 90 % 
(2018: 84 %).

Andel patienter som erbjuds tid inom 15 dagar till KommSyn. Mål 90 %
(2018: 99 %).

Vad är Kloka hjälpmedelslistan?

Kloka hjälpmedelslistan är det sortiment av hjälpmedel som ska förskrivas om det uppfyller patienternas behov. Den tas fram för att få ett funktionellt och kostnadseffektivt sortiment.


Patienten ska få sina leveranser i tid

Hjälpmedelsverksamheterna levererar beställda hjälpmedel antingen direkt till patienten eller till förskrivaren som beställt dem. En anledning till att vårdpersonalen själv vill leverera hjälpmedlet till patienten kan vara att det behöver monteras i hemmet eller att det krävs en genomgång av hjälpmedlet före användning. Leverans ska utföras inom 5–15 dagar beroende på om hjälpmedlet är första- eller andrahandsval enligt Kloka hjälpmedelslistan.

Andel hjälpmedelsleveranser som har levererats i tid 2018 2019
Medicinteknisk apparatur i hemmet 97 % 99 %
KommSyn 92 % 92 %
Hjälpmedel Stockholm 78 % 90 %