Jämlik hälso- och sjukvård

Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vi ska ge lika god och säker vård till alla patienter. Alla människor ska ha tillgång till vård på lika villkor. Rätten till hälso- och sjukvård ska vara oberoende av exempelvis kön, ålder eller funktionsnivå.

Genusperspektiv på primärvårdens arbete

Behandling av hypertoni minskar sjukdomsrisken

Patienter med välbehandlad hypertoni (högt blodtryck) har stora möjligheter att undvika komplikationer som stroke, hjärtinfarkt och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Ett välbehandlat blodtryck bör vara högst 140/90* mm Hg.

*Patienter med exempelvis diabetes, njursjukdomar och vissa hjärt- och kärlsjukdomar bör ha lägre blodtryck.

Andel patienter med hypertoni som har blodtryck högst 140/90 mm Hg vid senaste mätning.


n=46 125 (2018: 65 %, n = 42 322) 


n = 42 525 (2018: 64 %, n = 38 476)

gympapass
Bild på grupp som gymnastiserar

Frågor om levnadsvanor viktiga vid depression

Det finns ett samband mellan ohälsosamma levnadsvanor och psykisk ohälsa. Att fråga efter levnadsvanor vid till exempel depression är därför viktigt.

Andel patienter med diagnos depression där levnadsvanor finns dokumenterade strukturerat i journalen – vårdcentraler.


n = 11 547 (2018: 48 %, n = 11 005)


n = 5 869 (2018: 52 %, n = 5 559)

n = antal kvinnor/män med diagnos depression.

Läkarkontinuitet är viktig vid behandling av depression

God kontinuitet, till exempel att patienten får träffa samma läkare vid
återbesök, är en förutsättning för ett effektivt omhändertagande av
personer med depression eller ångestsyndrom (Socialstyrelsen 2017-12-1).
Ett mått på kontinuitet är att mäta om patienten träffat samma läkare vid
de senaste tre besöken.


n = 1 841 (2018: 71 %, n = 1 846)


n = 949 (2018: 69 %, n = 921)

Årets innovationspris gick till behandling mot ångest med VR-glasögon

Gustavsbergs akademiska vårdcentral, KTH och Film Stockholm hjälper människor med panikångest genom Virtual Reality- glasögon. För detta har de fått utmärkelsen Årets Innovation av Region Stockholm.

 Exempel på gott utvecklingsarbete.

Jämlikhetsperspektiv inom psykiatrin

Invånarna ska erbjudas vård och behandling på lika villkor.

Samma möjligheter ska erbjudas oavsett geografiskt område

Medicinsk uppföljning av patienter med schizofreni är ett viktigt uppdrag för den specialiserade psykiatrin. Oberoende av var patienten bor bör det finnas lika möjlighet till läkarbedömning.

Diagram figur 5:1
Figur 5:1 Andel patienter över 18 år med schizofrenidiagnos som träffat läkare inom de senaste tolv månaderna, jämförelse mellan geografiska områden. (%) Andel patienter över 18 år med schizofrenidiagnos som träffat läkare inom de senaste tolv månaderna, jämförelse mellan geografiska områden. (%)

Höftledsbrott vanligare bland kvinnor

En vanlig orsak till behov av slutenvård för patienter inom geriatriken är höftledsbrott. Det är vanligare att kvinnor får höftledsbrott jämfört med män. Det beror på att kvinnor har skörare skelett och i genomsnitt lever fyra år längre än män.

Cirkeldiagram 5:2
Figur 5:2 Andel kvinnor respektive män som vårdats för höftledsbrott under året – geriatrisk slutenvård. Figur 5:2 Andel kvinnor respektive män som vårdats för höftledsbrott under året – geriatrisk slutenvård.

Önskvärt resultat är att en hög andel patienter förbättrar sin gångförmåga samt kan återvända direkt hem vid utskrivning från sjukhuset.

Andel patienter som vårdats för höftledsbrott, utskrivna direkt till hemmet.


(2018: 68 %)


(2018: 70 %)

Andel patienter som vårdats för höftledsbrott och som förbättrat sin gångförmåga* under vårdtiden.

*Enligt Rivermead Mobility Index (RMI) moment 7 (klarar att gå tio meter självständigt med eller utan hjälpmedel).


(2018: 32%)


(2018: 25%)

Önskvärt resultat är också att en låg andel patienter ådrar sig fallskada under vårdtiden eller återinläggs inom 30 dagar efter utskrivning.

Äldre kvinna

Andel patienter som vårdats för höftledsbrott och som fått fallskada under vårdtiden.


(2018: 0,6%)


(2018: 0,9%)

Andel patienter som vårdats för höftledsbrott och som återinlagts inom 30 dagar efter utskrivning.


(2018: 8%)


(2018: 13%)