Patientfokuserad hälso- och sjukvård

Vi ska alltid ha patientens bästa för våra ögon. Respekt och lyhördhet för individens specifika behov har högsta prioritet.

Delaktiga och välinformerade patienter bidrar till att göra vården mer patientfokuserad och ökar möjligheten att de kan delta i beslut om sin vård. Kontinuitet i behandlingskontakten och en god dialog i alla möten med patienter och närstående ökar förutsättningarna för att vården ska kunna tillgodose enskilda individers specifika behov.

Patienternas synpunkter är viktiga att ha som underlag till det kontinuerliga förbättringsarbetet av vården. För att mäta patientupplevd kvalitet görs enkätundersökningar med olika intervall.

Bild på bebis och kvinna

Tidig kontakt med barnhälsovården

Hembesök hos förstfödda skapar dialog
Till barnavårdscentralernas (BVC) uppdrag hör bland annat att göra hembesök hos familjer som fått sitt första barn. Syftet med hembesöken är att lära känna familjen och få en bild av barnets och hela familjens situation. Därmed ökar förutsättningen för en god kontakt och dialog med föräldrarna.

Andel förstfödda som har fått hembesök.
(2018: 90 %)

Våld i nära relationer

Olika typer av våld i nära relationer förekommer överallt i samhället. Vården har ett ansvar att skapa goda förutsättningar för dialog kring detta.

Frågor om hot och våld tas upp i samband med graviditet

En graviditet är en livsförändrande tid för hela familjen. Det är ett viktigt tillfälle att belysa frågan om hot och våld i nära relationer för att kunna erbjuda stöd och hjälp. Därför ställs frågor om detta på barnmorskemottagningarna.

Diagram våld i nära relation
Figur 3:1 Andel gravida som tillfrågats om våld i nära relationer. Figur 3:1 Andel gravida som tillfrågats om våld i nära relationer.

Våld och övergrepp fångas upp på ungdomsmottagningen

Ungdomar som utsatts för våld och övergrepp vågar inte alltid ta upp detta spontant. Vid besök på ungdomsmottagningen ställs därför frågor om man varit utsatt för våld och övergrepp.

Andel ungdomar som tillfrågats om våld och övergrepp och där det dokumenterats strukturerat i journalen.
(2018: 50 %)

Mansmottagningarna ger kondområdgivning

I arbetet med att minska antalet sexuellt överförbara infektioner och minska antalet oönskade graviditeter har kondomanvändning en central roll. Med kondområdgivning ökar patientens kunskap om olika kondomer och därmed patientens motivation till att använda dessa.

Andel patienter som fått kondområdgivning.
(2018: 36 %)

Guldstjärna från RFSL för gott bemötande

Stockholms mansmottagning och Stockholms mottagning för sexuell hälsa har åter igen belönats med utmärkelsen Guldstjärnan för gott bemötande av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL).

 

Män som samtalar

Psykiatrins patienter tillfrågas vad de tycker om vården

I Verksamhetsområde (VO) Psykiatri mäts patientens upplevelse av vården genom bland annat patientenkäter. Under fyra veckor, två på våren och två på hösten, erbjuds alla patienter i öppenvården vid psykiatrins samtliga verksamheter att besvara frågor om vad de tycker om den vård de har fått. Inom heldygnsvården erbjuds patienten att besvara frågor efter avslutat vårdtillfälle. Svaren samlas in löpande under hela året. I barn- och ungdomspsykiatrin tillfrågas patienter 11-18 år samt vårdnadshavare för patienter i alla åldrar.

Enkäterna är framtagna i samarbete med patient- och närståendeföreningarna och svaren publiceras på psykiatrins externa webbplats psykiatri.sll.se.

Frågorna besvaras utifrån en femgradig skala där 1 betyder Nej, inte alls och 5 betyder Ja, helt och hållet. Det finns även alternativet ”Ej aktuellt”.

Antal svar år 2019 i psykiatrin SLSO var totalt 12 751 i öppenvården (barn och deras vårdnadshavare; 4 817, vuxna patienter; 7 656 samt 278 i  rättspsykiatrin) och 9 322 i heldygnsvården (barn och deras vårdnadshavare;
456, vuxna patienter; 8 545 samt 321 i rättspsykiatrin).

Nedan redovisas andelen positiva svar (alternativen 4 och 5) på de två frågor som används av alla verksamheter i SLSO:

  1. Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din/ditt barns vård/behandling?
  2. Skulle du rekommendera mottagningen/avdelningen till någon i din/ditt barns situation?

VO* psykiatri – vuxen, öppenvård

Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?

Diagram psykiatrin
Figur 3:2 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”: Figur 3:2 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”:

Skulle du rekommendera mottagningen till någon i din situation?

Diagram resultat psykiatrin enkät
Figur 3:3 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”: Figur 3:3 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”:

VO* psykiatri – vuxen, heldygnsvård

Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?

Diagram psykiatrienkät
Figur 3:4 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”: Figur 3:4 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”:

Skulle du rekommendera avdelningen till någon i din situation?

Diagram psykiatrienkät
Figur 3:5 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”: Figur 3:5 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”:

VO* psykiatri – rättspsykiatri

Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?

Diagram psykiatrienkät
Figur 3:6 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”: Figur 3:6 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”:

Skulle du rekommendera mottagningen/avdelningen till någon i din situation?

Diagram psykiatrienkät
Figur 3:7 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”: Figur 3:7 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”:

VO* psykiatri – under 18 år, öppenvård

Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?

Diagram psykiatrienkät
Figur 3:8 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”: Figur 3:8 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”:

Skulle du rekommendera mottagningen till någon i din situation?

Diagram psykiatrienkät
Figur 3:9 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”: Figur 3:9 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”:

VO* psykiatri – under 18 år, heldygnsvård

Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?

Diagram psykiatrienkät
Figur 3:10 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”: Figur 3:10 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”:

Skulle du rekommendera avdelningen till någon i din situation?

Diagram psykiatrienkät
Figur 3:11 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”: Figur 3:11 Andel patienter som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”:

VO* psykiatri – under 18 år, vårdnadshavare

Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande ditt barns vård/behandling?

Diagram psykiatrienkät
Figur 3:12 Andel vårdnadshavare som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”: Figur 3:12 Andel vårdnadshavare som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”:

Skulle du rekommendera mottagningen/avdelningen till någon i ditt barns situation?

Diagram psykiatrienkät
Figur 3:13 Andel vårdnadshavare som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”: Figur 3:13 Andel vårdnadshavare som har svarat ”alternativ 5” och andel som svarat ”alternativ 4”:

Patientforum bidrar till ökad delaktighet

Patienternas idéer, frågor och förslag samlas även in på ett systematiskt sätt genom patientforum, veckovisa möten inom heldygnsvården. Som regel leds mötet av en medarbetare som själv varit patient inom psykiatrin (egenerfaren mötesledare) och oftast närvarar avdelningens enhetschef. Syftet är att utifrån patientperspektivet bidra till en förbättrad vårdmiljö och att öka patientens delaktighet i vårdplaneringen samt att förbättra informationen till patienter och närstående.

Figur 3:14

Antal avdelningar med patientforum Antal patientforum Antal deltagare
2018 2019 2018 2019 2018 2019
50 55 1193 1434 4457 4636


Andel genomförda patientforum där enhetschef deltagit.
(2018: 77%)

Andel genomförda patientforum med egenerfarna mötesledare.
(2018: 92%)

Samtal mellan patient och sjukvårdspersonal

Gott arbete med patientmåltider gav hedersomnämnande

Psykiatri Sydväst har fått hedersomnämnande i samband med utdelning av Måltidspriset 2019. Priset delades ut av Region Stockholm för att premiera Psykiatri Sydvästs goda arbetssätt inom måltidsområdet och för att de arbetat för en hälsofrämjande miljö och integrerar nutrition i behandling och vårdkedjan. Utöver det uppmärksammades även deras stora engagemang och intresse för att skapa arbetsformer för hälsosamma matvanor inom psykiatrin.

 Exempel på gott utvecklingsarbete.

Patienterna inom ASIH tillfrågas om vården

Inom ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) genomförs patientenkäter med syftet att få ett underlag för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Enkäten är utförd i hemmet där patienten anonymt registrerar svaren i formulär på läsplatta. Samtliga patienter som vid undersökningstillfället varit inskrivna minst 14 dagar tillfrågades om deltagande, 268 svarade på enkäten.

Samtal mellan två kvinnor

Nedan visas hur patienterna har svarat på respektive fråga, fördelat på de olika svarsalternativen.

Upplever du att du under vårdtiden hos oss inom ASIH blir bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Diagram patientenkät ASIH
Figur 3:15 Andel patienter som har svarat ”ja, alltid” och andelen som svarat ”ja, för det mesta”: Figur 3:15 Andel patienter som har svarat ”ja, alltid” och andelen som svarat ”ja, för det mesta”:

Upplever du att du under vårdtiden hos oss får vara delaktig i beslut om din vård på ASIH så som du önskar?

Diagram patientenkät ASIH
Figur 3:16 Andel patienter som har svarat ”ja, alltid” och andelen som svarat ”ja, för det mesta”: Figur 3:16 Andel patienter som har svarat ”ja, alltid” och andelen som svarat ”ja, för det mesta”:

Upplever du att du under vårdtiden får tillräcklig information om ditt tillstånd av oss på ASIH?

Diagram patientenkät ASIH
Figur 3:17 Andel patienter som har svarat ”ja, alltid” och andelen som svarat ”ja, för det mesta”: Figur 3:17 Andel patienter som har svarat ”ja, alltid” och andelen som svarat ”ja, för det mesta”:

När du ringer till ASIH, upplever du att du får kontakt inom rimlig tid?

Diagram patientenkät ASIH
Figur 3:18 Andel patienter som har svarat ”ja, alltid” och andelen som svarat ”ja, för det mesta”: Figur 3:18 Andel patienter som har svarat ”ja, alltid” och andelen som svarat ”ja, för det mesta”:

Skulle du rekommendera din ASIH-enhet till en vän med behov av avancerad sjukvård i hemmet?

Diagram patientenkät ASIH
Figur 3:19 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andelen som svarat ”ja, troligen”: Figur 3:19 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andelen som svarat ”ja, troligen”:

*För redovisning per enhet se bilaga 3.

Webbaserad enkät inom geriatriken

Mot slutet av vårdtiden får patienter inom geriatriken svara anonymt på en kort enkät via läsplatta. Detta är ett viktigt arbete för att vi ska kunna erbjuda den vård patienterna vill ha. Patienterna får först information om syftet med enkäten och väljer sedan om de vill delta eller inte.

Upplever du att du under vårdtiden hos oss har blivit bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Webbenkät geriatriken
Figur 3:20 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andelen som svarat ”delvis”: Figur 3:20 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andelen som svarat ”delvis”:

Upplever du att du under vårdtiden hos oss har fått tillräcklig information om ditt tillstånd?

Webbenkät geriatriken
Figur 3:21 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andelen som svarat ”delvis”: Figur 3:21 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andelen som svarat ”delvis”:

Upplever du att du under vårdtiden hos oss fått vara delaktig i beslut om din vård så som du önskade?

Webbenkät geriatriken
Figur 3:22 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andelen som svarat ”delvis”: Figur 3:22 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andelen som svarat ”delvis”:

Skulle du kunna rekommendera oss till andra?

Webbenkät geriatriken
Figur 3:23 Andel patienter som har svarat ”ja” och andelen som svarat ”delvis”: Figur 3:23 Andel patienter som har svarat ”ja” och andelen som svarat ”delvis”:

*För redovisning per enhet se bilaga 3.

Bild på äldre man

Under sitt akutbesök tillfrågas närakuternas patienter om vården

Under två veckor i oktober genomfördes en patientenkät hos närakuter i SLSO. Enkätfrågorna inspirerades av och togs bland annat från Nationell patientenkät för landets akutmottagningar. Synpunkter från våra patienter är värdefulla och används i vårt fortsatta utvecklings- och förbättringsarbete. 168 patienter besvarade enkäten via mobiltelefon eller papper. Frågorna besvarades utifrån en femgradig skala, där 1 anger Nej, inte alls och 5 Ja, helt och hållet. Svarsalternativet Ej aktuellt fanns även angivet. Då verksamheten startades under 2018 är det här den första enkäten och således finns inga data att jämföra med.

Bild familj på besök hos närakuten

Kände du dig väl omhändertagen och trygg när du var på närakuten?

diagram patienter närakuten
Figur 3:24 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andel som svarat ”ja, delvis”: Figur 3:24 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andel som svarat ”ja, delvis”:

Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade?

diagram patienter närakuten
Figur 3:25 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andel som svarat ”ja, delvis”: Figur 3:25 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andel som svarat ”ja, delvis”:

Fick du tillräckligt med information om din sjukdom/ditt hälsotillstånd?

diagram patienter närakuten
Figur 3:26 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andel som svarat ”ja, delvis”: Figur 3:26 Andel patienter som har svarat ”ja, helt och hållet” och andel som svarat ”ja, delvis”:

Skulle du rekommendera närakuten till någon i din situation?

diagram patienter närakuten
Figur 3:27 Andel patienter som har svarat ”ja”. Figur 3:27 Andel patienter som har svarat ”ja”.

n=168

Akademiskt specialistcentrum – specialistvård och forskning tillsammans med patienterna

Akademiskt specialistcentrum är ett koncept för universitetssjukvård utanför akutsjukhusen och består av fyra vårdenheter: Centrum för diabetes, Centrum för neurologi, Centrum för reumatologi och Överviktscentrum.

Vid Akademiskt specialistcentrum finns sedan starten ett patientråd med deltagare som företräder de patientgrupper som verksamheten riktar sig till. Patientrådet syftar framför allt till att medarbetarna och patientrepresentanterna tillsammans skall utveckla verksamheten.

Frågor som diskuteras gäller allt ifrån lokalernas utformning till bemötande, e-hälsotjänster, digitala verktyg, tillgänglighet, enhetens uppdrag, med mera. Samarbetet med patientrådet och dess självklara del i Akademiskt specialistcentrums utveckling är i många fall vägledande i hur verksamheten prioriterar samt leder till olika aktiviteter, lösningar och förändrade arbetssätt.

Patientrådet vid Akademiskt specialistcentrum har träffats sex gånger under 2019 och engagerar sammanlagt 13 patientföreningar. Patientföreningarna är alltid inbjudna till Akademiskt specialistcentrums planeringsdagar, ibland som aktiva presentatörer och ibland som åhörare. Även vid andra för verksamheten strategiska möten är patienterna representerade.

För att undersöka patientnöjdheten görs bland annat patientenkäter.

Andel patienter som gav betyget ”5” (på en skala från 1–5 där 5 var bäst) i den enkätundersökning som Akademiskt specialistcentrum själva gjort i patientgruppen.
(n = 573)

Grupp personer i ett mötesrum

Delaktighet och medskapande inom Habilitering och Hälsa

Det finns flera sätt att systematiskt ta tillvara erfarenheter, kunskap och synpunkter. Föräldrar och närstående kan öka sina kunskaper om funktionsnedsättningar genom att delta i olika typer av kurser. Nedan redovisas resultat från utvärderingsenkäter efter genomförda kurser.

Andel föräldrar som deltagit i kurs om ADHD/ADD och som bedömt att deras kunskap har ökat*.
(2018: 97%).
*svarsalternativen ”Ja, absolut” och ”Till viss del”.

I vilken grad som introduktionskurs för föräldrar om Aspergers syndrom har lett till ökad förståelse och kunskap om barnets funktionsnedsättning.