4 Effektiv hälso- och sjukvård

Vi ska använda våra resurser så kostnadseffektivt som möjligt utan att göra avkall på hög säkerhet och god vårdkvalitet.

"Rätt vård när och där du behöver" är SLSO:s vision som ska inspirera till att erbjuda en effektiv kunskapsbaserad vård med patientens behov i fokus. Planering av insatserna i samverkan med patienten ökar möjligheten att uppnå målen. Behandlingen ska regelbundet följas upp och utvärderas för att göra det möjligt att utveckla och effektivisera vården.


Alltid öppet vinner Innovationsfondens pris för bästa implementation
Appen Alltid öppet har fått uppmärksamhet inte bara inom regionen utan även nationellt och internationellt för det här stora och snabba införandet. Alltid öppet har nu spridits från primärvård till specialistvård och till regionens akutsjukhus.

  • Primärvården
  • Psykiatrin
  • Somatisk specialistvård
  • Habilitering och hjälpmedel
  • 4.Effektiv hälso- och sjukvård