4.3 Planering och utvärdering inom Habilitering & Hälsa

Vården inom Habilitering & Hälsa baseras på en skriftlig vårdplan som upprättas i dialog med patienter och deras närstående. Planen innehåller mål för vården, planerade insatser och tidpunkter för utvärdering respektive uppföljning av målen. 

Figur 4:3 |  Andel patienter som efter tre besök har en vårdplan

84 %
Andel vårdplaner med utvärdering av mål.
(2019: 79 %)

Samordnade vårdprocesser följs upp
Många patienter har behov av stöd från flera olika vårdverksamheter och huvudmän. Att samordna vårdprocesserna är särskilt angeläget för patienter med stora och sammansatta vårdbehov. Habilitering & Hälsa följer därför särskilt upp vårdprocesserna för patienter med flerfunktionsnedsättning.

Definition av begreppet flerfunktionsnedsättning:
Patienter med grav rörelsenedsättning i kombination med måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning.

xx %
Andel patienter med flerfunktionsnedsättning och som har en vårdplan samordnad med andra aktörer.
n = xxx (2020: 83 %)

Standardiserade vårdinsatser
Under 2020 har metodstödet som används inom Habilitering & Hälsa reviderats för att tydliggöra måluppfyllelsen. Syftet är att standardisera vårdinsatser och göra likvärdiga bedömningar och prioriteringar i hela länet. Via metodstödet rapporteras individuella målsättningar och måluppfyllelse enligt måtten: Stor/mycket stor, Ganska stor, Viss och Ingen/liten.

47 %
Andel helt uppfyllda mål
n = 4 616 (2019: 55 %)

40 %
Andel delvis uppfyllda mål
n = 4 004 (2019: 34 %)

  • Habilitering och hjälpmedel
  • 4.Effektiv hälso- och sjukvård