3.4 Patienterna inom ASIH tillfrågas om vården

Inom ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) genomförs patientenkäter med syftet att få ett underlag för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Enkäten är utförd i hemmet där patienten anonymt registrerar svaren i formulär på läsplatta. Samtliga patienter som vid undersökningstillfället varit inskrivna minst 14 dagar tillfrågades om deltagande, 157 svarade på enkäten.

Nedan visas hur patienterna har svarat på respektive fråga, fördelat på de olika svarsalternativen.

Upplever du att du under vårdtiden hos oss inom ASIH blir bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Figur 3:19 | Andel patienter som har svarat "ja, alltid" och andel som har svarat "ja, för det mesta" Andel patienter som har svarat "ja, alltid" och andel som har svarat "ja, för det mesta"

Upplever du att du under vårdtiden hos oss får vara delaktig i beslut om din vård på ASIH så som du önskar?

Figur 3:20 | Andel patienter som har svarat "ja, alltid" och andel som har svarat "ja, för det mesta" Andel patienter som har svarat "ja, alltid" och andel som har svarat "ja, för det mesta"

Upplever du att du under vårdtiden får tillräcklig information om ditt tillstånd av oss på ASIH?

Figur 3:21 | Andel patienter som har svarat "ja, alltid" och andel som har svarat "ja, för det mesta" Andel patienter som har svarat "ja, alltid" och andel som har svarat "ja, för det mesta"

När du ringer till ASIH, upplever du att du får kontakt inom rimlig tid?

Figur 3:22 | Andel patienter som har svarat "ja, alltid" och andel som har svarat "ja, för det mesta" Andel patienter som har svarat "ja, alltid" och andel som har svarat "ja, för det mesta"

Skulle du rekommendera din ASIH-enhet till en vän med behov av avancerad sjukvård i hemmet?

Figur 3:23 | Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, troligen" Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, troligen"
  • Somatisk specialistvård
  • 3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård

Under sitt akutbesök tillfrågas närakuternas patienter om vården

Närakutverksamheten ser det som mycket värdefullt att ta tillvara patienternas upplevelse för att komma vidare i utvecklings- och förbättringsarbetet. Under två höstveckor genomfördes en patientenkät på närakuterna. Enkätfrågorna var inspirerade av den nationella patientenkäten för landets akutmottagningar.

328 patienter besvarade enkäten via mobiltelefon eller papper. Frågorna besvarades utifrån en femgradig skala, där 1 anger Nej, inte alls och 5 Ja, helt och hållet. Svarsalternativet Ej aktuellt fanns även angivet. Nedan ses en jämförelse mellan hösten 2019 och 2020.

Kände du dig väl omhändertagen och trygg när du var på närakuten?

Figur 3:24 | Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis" Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis"

Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade?

Figur 3:25 | Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis" Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis"

Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg?

Figur 3:26 | Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis" Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis"

Skulle du rekommendera närakuten till någon i din situation?

Figur 3:27 | Andel patienter som har svarat "ja" Andel patienter som har svarat "ja"

n=168

Akademiskt specialistcentrum – specialistvård och forskning tillsammans med patienterna

Vid Akademiskt specialistcentrum finns sedan starten ett patientråd som samlar företrädare för de patientgrupper som verksamheten riktar sig till. Detta patientråd är en del i Akademiskt specialistcentrums mål att öka kunskapen hos patienter och säkerställa informationskvalitet avseende planeringen för patienter med kronisk sjukdom. Akademiskt specialistcentrum arbetar strategiskt med 14 patientorganisationer för att i olika sammanhang och tillfällen få möjlighet att ta del av patienters erfarenheter och kunskap för att förbättra verksamheten Patientrådet syftar framför allt till att personalen och patientrepresentanterna tillsammans skall utveckla verksamheten.

Frågor som diskuteras och tas beslut kring gäller allt ifrån lokalernas utformning, till bemötande, e-hälsotjänster, digitala verktyg, tillgänglighet, enheternas uppdrag med mera. Patientrådet och dess självklara del i Akademiskt specialistcentrums verksamhetsutveckling är i många fall vägledande i hur man skall prioritera samt lett till en hel del förbättrade arbetssätt.

Tre personer vid en laptop som visar ett diagram
Tre personer vid en laptop som visar ett diagram

Akademiskt specialistcentrum har även ett viktigt utbildningsuppdrag där vi tar emot studenter från alla utbildningar där vi själva har professionsrepresentanter på plats, det vill säga läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. Som en del av den verksamhetsförlagda utbildningen på Akademiskt specialistcentrum ingår momentet att träffa patientföreträdare som berättar om hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Denna form av småskaligt, intimt, icke vårdrelaterat möte med patienter förekommer ingen annanstans i dessa utbildningar, och sessionerna värderas väldigt högt av både studenter såväl som patientföreträdare, vilket framkommer tydligt i våra regelbundna utvärderingar.

För att undersöka patientnöjdheten görs patientenkäter

Skulle du rekommendera Akademiskt specialistcentrum till någon i din situation?

Figur 3:28 | Andel patienter som rekommenderar Akademiskt specialistcentrum Andel patienter som rekommenderar Akademiskt specialistcentrum


Centrum för diabetes har tilldelats årets Diabetespriset
Priset delas ut av Storstockholms Diabetesförening till dem som gör det lilla extra i kampen för en bättre diabetesvård. Centrum för diabetes inom Akademiskt specialistcentrum ser varje enskild individs behov och strävar konstant efter att förbättra och utveckla sin verksamhet.