3.3 Psykiatrins patienter tillfrågas vad de tycker om vården

I Verksamhetsområde (VO) Psykiatri mäts patientens upplevelse av vården genom bland annat patientenkäter. Under fyra veckor, två på våren och två på hösten, erbjuds alla patienter i öppenvården vid psykiatrins samtliga verksamheter att besvara frågor om vad de tycker om den vård de har fått. Inom heldygnsvården erbjuds patienten att besvara frågor efter avslutat vårdtillfälle. Svaren samlas in löpande under hela året. I barn- och ungdomspsykiatrin tillfrågas patienter 11-18 år samt vårdnadshavare för patienter i alla åldrar.

Enkäterna är framtagna i samarbete med patient- och närståendeföreningarna och svaren publiceras på psykiatrins externa webbplats psykiatri.sll.se.

Frågorna besvaras utifrån en femgradig skala där 1 betyder Nej, inte alls och 5 betyder Ja, helt och hållet. Det finns även alternativet "Ej aktuellt".

Antal svar år 2020 i psykiatrin SLSO var totalt 7 898 i öppenvården (barn och deras vårdnadshavare; 3 365, vuxna patienter; 6 159 samt 288 i rättspsykiatrin) och 9 917 i heldygnsvården (barn och deras vårdnadshavare; 417, vuxna patienter; 9 554 samt 327 i rättspsykiatrin).

Nedan redovisas andelen positiva svar (alternativen 4 och 5) på de två frågor som används av alla verksamheter i SLSO:

  1. Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din/ditt barns vård/behandling?
  2. Skulle du rekommendera mottagningen/avdelningen till någon i din/ditt barns situation?

VO* psykiatri – vuxen, öppenvård

Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?

Figur 3:6 | Andel patienter som har svarat "alternativ 5" och andel som har svarat "alternativ 4"

Skulle du rekommendera mottagningen till någon i din situation?

Figur 3:7 | Andel patienter som har svarat "alternativ 5" och andel som har svarat "alternativ 4"

VO* psykiatri – vuxen, heldygnsvård

Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?

Figur 3:8 | Andel patienter som har svarat "alternativ 5" och andel som har svarat "alternativ 4"

Skulle du rekommendera avdelningen till någon i din situation?

Figur 3:9 | Andel patienter som har svarat "alternativ 5" och andel som har svarat "alternativ 4"

VO* psykiatri – rättspsykiatri

Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?

Figur 3:10 | Andel patienter som har svarat "alternativ 5" och andel som har svarat "alternativ 4"

Skulle du rekommendera mottagningen/avdelningen till någon i din situation?

Figur 3:11 | Andel patienter som har svarat "alternativ 5" och andel som har svarat "alternativ 4"

VO* psykiatri – under 18 år, öppenvård

Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?

Figur 3:12 | Andel patienter som har svarat "alternativ 5" och andel som har svarat "alternativ 4"

Skulle du rekommendera mottagningen till någon i din situation?

Figur 3:13 | Andel patienter som har svarat "alternativ 5" och andel som har svarat "alternativ 4"

VO* psykiatri – under 18 år, heldygnsvård

Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?

Figur 3:14 | Andel patienter som har svarat "alternativ 5" och andel som har svarat "alternativ 4"

Skulle du rekommendera avdelningen till någon i din situation?

Figur 3:15 | Andel patienter som har svarat "alternativ 5" och andel som har svarat "alternativ 4"

VO* psykiatri – under 18 år, vårdnadshavare

Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande ditt barns vård/behandling?

Figur 3:16 | Andel patienter som har svarat "alternativ 5" och andel som har svarat "alternativ 4"

Skulle du rekommendera mottagningen/avdelningen till någon i ditt barns situation?

Figur 3:17 | Andel patienter som har svarat "alternativ 5" och andel som har svarat "alternativ 4" Figur 3:17 | Andel patienter som har svarat "alternativ 5" och andel som har svarat "alternativ 4"

* Verksamhetsområde
** Redovisning på enhetsnivår finns i bilaga 1

  • Psykiatrin
  • 3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård

Patientforum bidrar till ökad delaktighet

Patienternas idéer, frågor och förslag samlas även in på ett systematiskt sätt genom patientforum, veckovisa möten inom heldygnsvården. Som regel leds mötet av en medarbetare som själv varit patient inom psykiatrin (egenerfaren mötesledare) och oftast närvarar avdelningens enhetschef. Syftet är att utifrån patientperspektivet bidra till en förbättrad vårdmiljö och att öka patientens delaktighet i vårdplaneringen samt att förbättra informationen till patienter och närstående.

Figur 3:18 │ Patientforum

Antal avdelningar med patientforum Antal patientforum Antal deltagare
2019 2020 2019 2020 2019 2020
55 57 1434 1493 4636 4748

 

76 %
Andel genomförda patientforum där enhetschef deltagit.
(2019: 72 %)

80 %
Andel genomförda patientforum med egenerfarna mötesledare.
(2019: 89 %)