2 Säker hälso- och sjukvård

En säker vård förutsätter att vi systematiskt arbetar med att uppmärksamma och åtgärda tänkbara risker. Målet är att öka medarbetarnas engagemang och minska antalet vårdskador.

Grunden för patientsäker vård är ett kunskapsbaserat arbetssätt som utgår från vårdprogram och riktlinjer. SLSO har ett övergripande ledningssystem som bidrar med struktur och stöd i arbetet med patientsäkerhet. Varje verksamhet ska ha lokalt anpassade rutiner baserade på övergripande riktlinjer i ledningssystemet.

Engagerade medarbetare skapar säker vård

Säker hälso- och sjukvård förutsätter ett långsiktigt och systematiskt patientsäkerhetsarbete som engagerar alla chefer och medarbetare, från högsta ledning till vårdteamens och medarbetares dagliga arbete. Alla i verksamheten skapar tillsammans patientsäkerhetskulturen. En god patientsäkerhetskultur är en förutsättning för att skapa förändring mot en säkrare vård och ökad patientcentrering.

Att mäta patientsäkerhetskulturen ger en temperaturmätning på upplevelser kring patientsäkerheten på arbetsplatsen. Mätningens resultat blir ett underlag för chefen att skapa en dialog i personalgruppen kring alla eller några utvalda frågor.

SLSO mäter patientsäkerhetskulturen i samband med den årliga medarbetarenkäten. Sedan 2018 använd de nationella frågorna Hållbart säkerhetsengagemang (HSE). 98–100 % av medarbetarna som besvarat enkäten har en uppfattning i alla frågor. Analysen av resultatet visar på ett högt resultat på de fyra frågor som specifikt gäller patientsäkerhetskulturen, se diagram.

Figur 2:1 | Resultat från mätningen av patientsäkerhetskulturen i SLSO 2020 (andel svarande i procent) Resultat från mätningen av patientsäkerhetskulturen i SLSO 2020 (andel svarande i procent)

n = 5 857 antal svar

Det totala indexet för SLSO har ökat till 77 (år 2019 76). Frågan ”På min arbetsplats erbjuder vi patienter att vara delaktiga i vårt patientsäkerhetsarbete” har ökat mest i antal svarande men får, även i år, lägsta resultatet vilket ger stort utrymme till förbättringar inför kommande år.

  • Primärvården
  • Psykiatrin
  • Somatisk specialistvård
  • Habilitering och hjälpmedel
  • 2.Säker hälso- och sjukvård