2.3 Patientsäkerhet inom geriatriken

Andel utskrivna patienter från geriatriken med olämpliga läkemedel

Vissa läkemedel är olämpliga för äldre patienter. Långverkande bensodiazepiner ökar fallrisken, ger dagtrötthet och sätter ner tankeförmågan. Propavan kan ge parkinsonliknande biverkningar.

De senaste åren har fokus i vården legat på att minska andelen olämpliga läkemedel till äldre. Bland annat har obligatoriska läkemedelsgenomgångar genomförts i både öppen- och slutenvård, i enlighet med Socialstyrelsens krav. Detta arbete har gett resultat.

Figur 2:3 | Andel utskrivna patienter från geriatriken med olämpliga läkemedel Andel utskrivna patienter från geriatriken med olämpliga läkemedel
  • Somatisk specialistvård
  • 2.Säker hälso- och sjukvård

Hygienrutiner och klädregler följs upp

Den viktigaste åtgärden i patientsäkerhetsarbetet för att förhindra smittspridning i vården är att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner.

Alla personalkategorier inom SLSO ska följa Socialstyrelsens föreskrifter "Basal hygien i vård och omsorg" och SLSO:s riktlinjer. Basala hygienrutiner innebär exempelvis att inte bära klocka, ringar och nedhängande smycken, att tvätta händerna, använda handsprit och att möta patienten korrekt klädd.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör en regional observationsstudie av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (BHK).

Följsamhet till BHK innebär att medarbetaren till fullo följt basala hygienrutiner och haft korrekt klädsel.

Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Korrekta rutiner innebär bland annat:

  • Desinfektion av händerna med sprit direkt före och efter patientnära arbete samt användning av handskar.
  • Användning av handskar vid kontakt och vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
  • Användning av engångsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock vid omvårdnad/undersökning/ behandling som innebär direktkontakt med patienten eller dennes säng, vid hantering av smutsiga föremål samt vid risk för stänk av kroppsvätskor.

Korrekt klädsel innebär bland annat att:

  • Arbetskläderna ska ha korta ärmar och bytas dagligen samt då de blivit våta eller synligt förorenade.
  • Händer och underarmar ska vara utan ringar, klockor och armband.
  • Hår ska vara kort eller uppsatt.

Figur 2:4 | Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) , observationsstudie Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) , observationsstudie

Jämförelse mellan följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler inom SLSO:s geriatriska slutenvård och övrig slutenvård i Region Stockholm.

n = antal observerade.

Vårdrelaterade infektioner (VRI)
Vårdrelaterade infektioner är ett patientsäkerhetsproblem som orsakar lidande för individen och medför kostnader för samhället.

VRI utgör cirka 30 procent av samtliga vårdskador i den somatiska sjukvården. De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är lunginflammationer, hud- och sårinfektioner samt urinvägsinfektioner.

 

Region Stockholm har tagit fram en strategi för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården. Sedan 2008 genomförs mätningar av förekomsten av VRI i slutenvården. Pga. covid-19 pandemin genomfördes år 2020 endast en mätning på hösten, som SLSO:s geriatriska kliniker deltog i.

10,4 %
Andel patienter som vårdades inom geriatrisk slutenvård i SLSO och som hade någon form av vårdrelaterad infektion.
(2019: 2,5 %)
Källa: HSF, höstmätning