4.3 Planering och utvärdering inom Habilitering & Hälsa

Vården inom Habilitering & Hälsa baseras på en skriftlig vårdplan som upprättas i dialog med patienter och deras närstående. Planen innehåller mål för vården, planerade insatser och tidpunkter för utvärdering respektive uppföljning av målen.

Andel patienter som efter tre besök har en vårdplan
Figur 4:2 |  Andel patienter som efter tre besök har en vårdplan 2021 95% 2022 94% 2023 93%

Andel vårdplaner med utvärdering av mål.

84 %
(2022: 83 %)

Samordnade vårdprocesser följs upp

Många patienter har behov av stöd från flera olika vårdverksamheter och huvudmän. Att samordna vårdprocesserna är särskilt angeläget för patienter med stora och sammansatta vårdbehov. Habilitering & Hälsa följer därför särskilt upp vårdprocesserna för patienter med flerfunktionsnedsättning.

Definition av begreppet flerfunktionsnedsättning:

Patienter med grav rörelsenedsättning i kombination med måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning.

Andel patienter med flerfunktionsnedsättning och som har en vårdplan samordnad med andra aktörer.

69 %
n = 888 (2022: 78 %)

Standardiserade vårdinsatser

Metodstödet som används inom Habilitering & Hälsa reviderades 2021 för att tydliggöra måluppfyllelsen. Syftet är att standardisera vårdinsatser och göra likvärdiga bedömningar och prioriteringar i hela länet. Via metodstödet rapporteras individuella målsättningar och måluppfyllelse enligt måtten: Stor/mycket stor, Ganska stor, Viss och Ingen/liten.

Andel helt uppfyllda mål.

30 %
n = 2 058 (2022: 31 %)

Andel delvis uppfyllda mål.

55 %
n = 3 810 (2022: 53 %)

  • Habilitering och hjälpmedel
  • 4.Effektiv hälso- och sjukvård