6.1 Värdefullt med snabb rehabilitering i primärvården

Snabb rehabilitering efter vård på sjukhus eller korttidsboende är av stor betydelse för ett bra tillfrisknande. Tidsgränserna varierar för olika kategorier av patienter eftersom behoven av insatser ser olika ut.

Andel patienter som erbjudits insatser inom en vardag.

98 %
(2022: 98 %)

Avser patienter utskrivna från sjukhus och som är i behov av fortsatt rehabilitering i hemmet.

Andel patienter som erbjudits insatser av neuroteam inom två vardagar efter sjukhusvistelsen

98 %
(2022: 98 %)

Avser patienter som drabbats av stroke eller neurologisk sjukdom och som är i behov av rehabilitering i hemmet.

Korttidsboende – mellan sjukhus och hemmet

Korttidsboende är en form av äldreboende där man bor en begränsad tid. Plats erbjuds bland annat till personer som är färdigbehandlade på sjukhus men som ännu inte är redo att återgå till sitt ordinarie boende.

Vem som får bo på korttidsboende enligt socialtjänstlagen beslutas av socialsekreterare eller biståndshandläggare i kommunen.

Andel patienter där rehabiliteringsinsatserna påbörjas inom fem vardagar

99 %
(2022: 99 %) 

Avser patienter som skrivs ut från korttidsboenden till hemmet.

  • Primärvården
  • 6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid