Bilagor

Samtliga uppgifter som redovisas i kvalitetsbokslutet har hämtats från interna enkäter och statistikuppgifter samt från journalsystem, om inget annat anges. Här finns bilagorna som pdf.