Introduktion

Ordning och reda är grunden till förbättring

Sverige och hela världen har under hela två år påverkats av den pågående pandemin. Så även Stockholms läns sjukvårdsområde och våra verksamheter.

Dag för dag har hälso- och sjukvården anpassat sig efter omvärldens ändrade förutsättningar. Där har omställning till alltmer digitala kontaktvägar varit en stor utmaning, men också en hjälp.

Vår app Alltid öppet har använts av över 2 miljoner människor. I appen har invånarna i Stockholms län bokat tid hos sin vårdgivare, av- och ombokat tider, fyllt i anamnesforumulär, haft flerpartssamtal, bokat tid för vaccination och provtagning, haft video- eller gruppmöten och chattat med vården.

Digitala möten skapar mer utrymme för dem som behöver mer av vår tid på mottagning och underlättar för dem som har svårt att ta sig till oss. År 2022 fortsätter vi att utveckla våra digitala tjänster.

Tillgänglighet är viktigt och de digitala tjänsterna, fysiska mötena och kontakt av annat slag är avgörande för att patienter och närstående ska kunna få sina behov uppfyllda, samt kunna vara delaktiga i sin egen vård och uppföljning.

Genom regelbundna mätningar och uppföljningar av vårdens kvalitet får vi underlag för fortsatta förbättringar. Att förbättra, justera och utveckla är en del av vårt uppdrag. En del av detta finner du redovisat i detta vårt kvalitetsbokslut för år 2021.

Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Två år av pandemi

2020 skrev vi att det inte varit ett vanligt år och det gäller även för 2021. Vi har fortsatt en rådande pandemi, men det har även detta år inte hindrat oss från att möta cirka sex miljoner patienter i livets alla skeden.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi och har verksamheter inom merparten av länets kommuner och stadsdelar. Vi är många människors första kontakt med sjukvården och det ska gå snabbt att få rätt hälso- och sjukvård hos oss.

SLSO är en av Sveriges största vårdgivare och varje år genomför vi nära sex miljoner patientmöten i såväl öppen- som heldygnsvård.

SLSO bedriver hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet (KI) bedriver SLSO omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans är vi drygt 12 000 medarbetare och med patientens fokus skapar vi förutsättningar för att ge rätt vård när och där du behöver.

SLSO bedriver hälso- och sjukvård, forskning och utveckling inom följande områden

Psykiatri: vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, rättspsykiatri, specialiserad ätstörningsvård och kunskapscentrum Transkulturellt Centrum.

Primärvård: vårdcentraler, husläkarjourer, barnavårdscentraler, barn- och ungdomsmedicinska-, ungdoms-, barnmorske-, gynekologiska specialist-, mans-, logoped-, rehabiliteringsmottagningar samt sexuell hälsa.

Somatisk specialistvård: geriatrik, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), närakuter, akademiskt specialistcentrum (reumatologi, diabetes, neurologi och övervikt), palliativt kunskapscentrum och regionalt centrum för cancerrehabilitering.

Habilitering och hjälpmedel: Habilitering och hjälpmedel: stöd och behandling till personer med funktionsnedsättning, tolkcentral, rörelse-, kommunikations-, kognitions- och hörselhjälpmedel samt medicinteknisk apparatur och förbrukningshjälpmedel för bruk i patientens hem.

Forskning, utveckling och utbildning: inom primärvård, psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri, äldrevård, habilitering, folkhälsa, hälsoekonomi och risker i arbets- eller omgivningsmiljö.

En vanlig dag