Bilagor

Samtliga uppgifter som redovisas i kvalitetsbokslutet har hämtats från interna enkäter och statistikuppgifter samt från journalsystem, om inget annat anges. Bilagorna finns att ladda ner som pdf.

1 Nyckeltal för psykiatri

Samlat resultat presenteras i kapitel 3 och 6.

1) Andel patienter som har en skriftlig vårdplan.
2) Andel patienter som erbjuds tid inom 30 kalenderdagar efter vårdbegäran (remiss eller egenanmälan). Beroende på pandemin har under 2020 har många vårdkontakter genomförts på distans, på grund av tekniska begränsningar inkluderas inte dessa i väntetidsmätningen.

1) Andel patienter som har en skriftlig vårdplan.
2) Andel patienter som erbjuds tid inom 30 kalenderdagar efter vårdbegäran (remiss eller egenanmälan). Beroende på pandemin har under 2020 har många vårdkontakter genomförts på distans, på grund av tekniska begränsningar inkluderas inte dessa i väntetidsmätningen.

2 Nyckeltal för vårdcentraler (%)

Samlat resultat presenteras i kapitlen 1 och 4

2, forts.

1) Andel listade patienter, högst 80 år, med diabetes mellitus typ 2 som vid senaste mätning hade HbA1c högst 70 mmol/mol.
2) Andel listade patienter, högst 80 år, med diabetes mellitus typ 2 som vid senaste mätning av blodtrycket hade högst 140/85 mmHg.
3) Andel listade patienter, högst 80 år, med diabetes mellitus typ 2 där fotstatus finns dokumenterad.
4) Andel patienter med demensdiagnos registrerad någon gång de senaste två åren (från och med 2020-01-01 respektive 2019-01-01) och som träffat läkare på vårdcentralen någon gång under de senaste 18 månaderna.
5) Andel patienter med hjärtsviktsdiagnos registrerad någon gång de senaste två åren (från och med 2020-01-01 respektive 2019-01-01) och som träffat läkare på vårdcentralen någon gång under de senaste 18 månaderna.
6) Andel patienter med KOL diagnos registrerad någon gång de senaste två åren (från och med 2020-01-01 respektive 2019-01-01) och som träffat läkare på vårdcentralen någon gång under de senaste 18 månaderna.
7) Ingår i Handens vårdcentral.

3 Patientenkätsvar somatisk specialistvård

3:1 - Patientenkät ASIH-enheter
Andel patienter som har svarat enligt nedan svarsalternativ för aktuell fråga. Samlat resultat presenteras i kapitel 3.

1) Antal patienter som har svarat på frågan Skulle du rekommendera din ASIH-enhet till en vän med behov av avancerad sjukvård i hemmet? -- 2) Patientenkäten är ej utförd 2020 på grund av pandemin

4 Patientenkätsvar psykiatri

4:1 - Allmänpsykiatri och ätstörningsvård
Andel patienter som har svarat positivt1) på aktuell fråga. Samlat resultat presenteras i kapitel 3.

1) Andel patienter (%) som svarat mest positivt (d.v.s. de två mest positiva svaren av fem på en femgradiga skalan). -- 2) Exklusive den psykiatriska akutmottagningen. -- 3) Antal patienter som svarat på enkäten.

4:2 - Patientenkät Psykiatri, patienter under 18 år
Andel patienter som har svarat positivt1) på aktuell fråga. Samlat resultat presenteras i kapitel 3.

1) Andel patienter (%) som svarat mest positivt (dvs de två mest positiva svaren av fem på en femgradiga skalan). -- 2) Antal patienter som svarat på enkäten

5 Tillgänglighet

5:1 - Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar
Nyckeltal för BUP-mottagningar som belyser olika aspekter av tillgänglighet. Samlat resultat presenteras i kapitel 6.

1) Åtgärd innebär fördjupad utredning eller behandling. -- 2) Genomsnittligt antal dagar (median) mellan senaste besök i öppenvård och första möte med mellanvård.

5:2 - Tillgänglighet primärvårdsrehabilitering (%)
Samlat resultat presenteras i kapitel 6.

1) Andel patienter utskrivna från sjukhus i behov av fortsatt rehabilitering i hemmet och som erbjudits insatser inom en vardag.

Bilaga 5:3 - Tillgänglighet neuroteam (%)
Samlat resultat presenteras i kapitel 6.

1) Andel patienter som erbjudits insatser inom två vardagar efter sjukhusvistelsen.