Kontinuitet i vården eftersträvas inom psykiatrin

God kontinuitet är en förutsättning för ett effektivt omhändertagande av personer med depression eller ångestsyndrom.
(Socialstyrelsen 2017-12-1.)

Inom BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) kontrolleras kontinuiteten i vården genom att undersöka vid hur stor andel av de genomförda återbesöken som patienten eller familjen träffat minst en behandlare som också deltagit vid tidigare besök.

66 %
Andel av de patienter inom vuxenpsykiatrin som behandlas för depression eller ångest och som har haft kontakt med samma person vid de tre senaste läkarkontakterna.*
(2019: 64 %)
*Besök eller telefonsamtal.

87 %
Andel återbesök inom BUP där patienten/familjen träffat behandlare som även deltagit vid tidigare besök.
(2019: 89 %)


BUP-forskare får aktat pris
En forskare vid BUP:s forsknings- och utvecklingscentrum har tilldelats den brittiska organisationen Association for Child and Adolescent Mental Health’s (ACAMH) prestigefyllda pris för digitala innovationer. Hon får priset för sitt arbete med att utveckla internetförmedlad behandling för barn och unga med psykisk ohälsa.

  • Psykiatrin
  • 1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

Öppenvård

Öppenvårdsbesök inom sju dagar hos Beroendecentrum Stockholm

Patienter med alkoholberoende erbjuds en tid i öppenvård i nära anslutning till att heldygnsvården avslutas. Denna åtgärd innebär en säkrare nedtrappning av läkemedel och en bättre medicinsk uppföljning.

 

23 %
Andel vårdtillfällen för alkoholberoende som följts av öppenvårdsbesök inom sju dagar.
(2019: 21 %)

 

Uppföljning och fortsatt behandling inom BUP

Patienter som vårdats på BUP-akuten över natten har i allmänhet stora vårdbehov i kombination med låg funktionsnivå. De behöver ofta snabb uppföljning med fortsatt behandling i BUP:s öppenvård.

8 dagar
Den genomsnittliga tiden mellan hemgång efter vård över natten på BUP-akuten till det uppföljande besöket i öppenvården.
(2019: 6 dagar)

När en patient eller en familj behöver mer än den behandling som öppenvården kan erbjuda kan patienten få kontakt med mellanvården. Där erbjuds tätare kontakter, längre besök, vård i hemmet och ett brett utbud av behandlingsmetoder.

 

21 %
Den genomsnittliga tiden mellan senaste besök i öppenvård och första möte med mellanvården.
(2019: 21 dagar)

Mellanvård – ett mellansteg mellan öppen- och heldygnsvård
BUP Mellanvård är till för barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik eller funktionsnedsättning där öppenvårdsresurser inte är tillräckliga och heldygnsvårdens omhändertagandenivå är för hög. Där erbjuds vård i hemmiljö, i barnets närmiljö, på mottagning eller i kombination. Mellanvården kan erbjuda en tätare kontakt än öppenvården med fler och längre besök och telefonkontakter.

Uppföljning av patienter med psykossjukdom

Patienter med psykossjukdom som skrivs ut från heldygnsvård och som bedöms vara i behov av uppföljning i öppenvård, bör ha deltagit i ett första planerat möte inom en månad efter utskrivning. Enligt de nationella riktlinjerna är det viktigt att säkerställa kontinuiteten i vården för denna patientgrupp.

BMI mäts vid läkemedelsbehandling av patienter med psykos

Vid behandling med läkemedel mot psykossjukdom finns en ökad risk för viktuppgång och därmed sammanhängande hälsorisker. Patienter med schizofreni eller schizofreniliknande sjukdomar som behandlas med antipsykotiska läkemedel ska därför följas upp med mätning av Body Mass Index (BMI).
 

84 %
Andel patienter med psykossjukdom som haft kontakt med psykiatrisk öppenvård minst en gång under månaden efter utskrivning från heldygnsvård.
(2019: 81 %)

57 %
Andel patienter med schizofreni eller schizofreniliknande sjukdomar som behandlas med antipsykotiska läkemedel och där BMI finns registrerat i journalen.
n = 4 107 (2018: 57 %, n = 4 549)
n = antal patienter