6.3 Rimlig väntetid – ett mål för närakuterna

Närakuterna i Region Stockholm har ett definierat uppdrag att avlasta akutsjukvården. Många akuta besvär som tidigare omhändertagits på akutsjukhusens akutmottagningar kan idag tas om hand på en närakut. Det kan gälla akuta sjukdomstillstånd som okomplicerade arm- och benbrott, näsblödningar, buksmärtor, sårskador, misstänkt propp i ben (ventrombos), akuta allergiska besvär eller hjärnskakning.

6 av 11 närakuter drivs i SLSO:s regi, resterande drivs av akutsjukhus eller privata vårdgivare.

En god tillgänglighet och vård i rimlig tid är av betydelse för den enskilda patientens och för invånarnas tilltro till hälso- och sjukvården. Som ett led i detta har Socialstyrelsen sedan 2011 följt väntetider vid landets akutmottagningar. Akutsjukvården har över tid uppvisat en trend med ökande tillströmning av patienter samt längre vistelsetider.

I linje med detta mäter närakuterna samma tillgänglighetstider som inom akutsjukvården.

254 831 patienter
Antal patienter som Närakuter SLSO tog emot under 2023
(2022: 236 643)

38 minuter
Avser tiden från det att en person fysiskt anländer till närakuten till den tidpunkt när den första läkarundersökningen sker på närakuten. Mediantiden på närakuten ska inte överstiga 60 minuter.
(2022: 38 minuter)

Andel patienter som är inskrivna mindre än fyra timmar på närakuten.

91 %
Målnivå för akutsjukhusens akutmottagningar är ≥78 %.
(2022: 91 %)

Andel patienter äldre än 80 år som är inskrivna under fyra timmar på närakuten.

87 %
Målnivå för akutsjukhusens akutmottagningar är inte definierad.
(2022: 85%)

  • Somatisk specialistvård
  • 6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid