1.4 Uppföljning inom Akademiskt specialistcentrum

  • Akademiskt specialistcentrum
  • 1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

Akademiskt specialistcentrum följer upp vårdens resultat i nationella kvalitetsregister

Enheterna Centrum för diabetes, Centrum för neurologi och Centrum för reumatologi arbetar aktivt med att registrera och aktivt följa utfallsmått i kvalitetsregistren Nationella diabetesregistret NDR, Neuroregistret och svensk reumatologis kvalitetsregister SRQ. I alla registren finns möjligheter att följa patientrapporterade utfallsmått.

För patienter med diabetes typ 1 är det avgörande med ett normalt HbA1c, vilket speglar blodglukosnivåer över längre tid. Att ha låga värden HbA1c är viktigt för då minskar risken för senkomplikationer av diabetes, tex amputationer och ögonskador påtagligt. Sedan 2017 har en påtaglig förbättring skett avseende andelen patienter som har låga HbA1c värden skett inom Centrum för diabetes. Orsakerna är framför allt att fler patienter har kontinuerlig blodsockermätning och insulinpumpar men tidsmässigt samband med start av Centrum för diabetes och förstärkt teamomhändertagande kan också noteras.

Figur 1:6 | Andel patienter med diabetes typ 1, 18 år och äldre med ett HbA1c <52 mmol/l
Figur 1:6 | Andel patienter med diabetes typ 1, 18 år och äldre med ett HbA1c <52 mmol/l

Fysioterapeuternas kvalitetspris till Överviktscentrum

Överviktscentrum (numera Centrum för obesitas) får priset för sitt arbete med att nå ut med kunskap om obesitas och obesitasbehandling samt icke-stigmatiserande samtalsmetodik.

Läs mer på nyhetssidan (centrumobesitas.se)