1.2 Uppföljning inom psykiatrin

God kontinuitet är en förutsättning för ett effektivt omhändertagande av personer med depression eller ångestsyndrom (Socialstyrelsen 2017-12-1).

  • Psykiatrin
  • 1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

Kontinuitet inom psykiatrin

Kontakt med samma läkare eller annan vårdperson över längre tid har gynnsamma effekter för personer med allvarlig psykisk sjukdom.

Kontinuitetsindikatorn

För patienter med fler än ett besök under en 12-månadersperiod undersöks för varje besök om de vid närmaste föregående besök har haft samma namngivna behandlare. I de fall då patienten har gjort ett teambesök (besök med flera behandlare) räknas det som besök med kontinuitet om en av de deltagande behandlarna har varit densamma vid båda besöken. Målnivån för indikatorn ”andel besök med kontinuitet inom psykiatrin” är att den ska öka i jämförelse med samma period tidigare år.

Andel besök med kontinuitet i psykiatrin

76 %
n = 625 616 antal patienter
(2022: 76 %)

Prestigefyllt pris för forskning inom klinisk neurologi

Carl Sellgren, överläkare på Psykiatri Nordväst, prisas framför allt för de experimentella och kliniska studier som kopplar genetiska riskfaktorer för schizofreni till ökad eliminering av kopplingar mellan hjärncellerna.

Läs mer på nyhetssidan