3.5 Delaktighet och medskapande inom Habilitering och Hälsa

Delaktighet och medskapande inom Habilitering och Hälsa

Det finns flera sätt att systematiskt ta tillvara erfarenheter, kunskap och synpunkter. Föräldrar och närstående kan öka sina kunskaper om funktionsnedsättningar genom att delta i olika typer av kurser. Nedan redovisas resultat från utvärderingsenkäter efter genomförda kurser.

Andel föräldrar som deltagit i kurs om ADHD/ADD och som bedömt att deras kunskap har ökat*.

98 %
(2022: 98 %).

I vilken grad som introduktionskurs för föräldrar om Aspergers syndrom har lett till ökad förståelse och kunskap om barnets funktionsnedsättning.

89 %
(2022: 92 %)

* Svarsalternativen "Ja, absolut" och "Till viss del"

  • Habilitering och hjälpmedel
  • 3.Personcentrerad hälso- och sjukvård