3.4 Somatisk specialistvård arbetar med delaktighet

  • Somatisk specialistvård
  • 3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård

Närakuternas patienter tillfrågas om vården under sitt akutbesök

Närakuter SLSO ser det som mycket värdefullt att ta tillvara patienternas upplevelse för att komma vidare i vårt utvecklings- och förbättringsarbete. Årligen genomförs patientenkäter. Enkätfrågorna är inspirerade av den nationella patientenkäten för landets akutmottagningar.

666 patienter besvarade enkäten via mobiltelefon eller papper. Frågorna besvarades utifrån en femgradig skala, där 1 anger Nej, inte alls och 5 Ja, helt och hållet. Svarsalternativet Ej aktuellt fanns även angivet. Nedan ses årets siffror i jämförelse med 2022.

Kände du dig väl omhändertagen och trygg när du var på närakuten?

Diagram med andel patienter som svarat på: Kände du dig väl omhändertagen och trygg när du var på närakuten?
Figur 3:20 | Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis" Kände du dig väl omhändertagen och trygg när du var på närakuten? 2022 Ja, helt och hållet 66% Ja, delvis 15% 2023 Ja, helt och hållet 67% Ja, delvis 15%


Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade?

Diagram med andel patienter som svarat på: Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade?
Figur 3:21 | Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis" Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade? 2022 Ja, helt och hållet 48% Ja, delvis 14% 2023 Ja, helt och hållet 44% Ja, delvis 16%


Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg?

Diagram med andel patienter som svarat på: Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg?
Figur 3:22 | Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis" Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg? 2022 Ja, helt och hållet 70% Ja, delvis 14% 2023 Ja, helt och hållet 68% Ja, delvis 15%


Skulle du rekommendera närakuten till någon i din situation?

Andel patienter som har svarat "ja"
Figur 3:23 | Andel patienter som har svarat "ja" Skulle du rekommendera närakuten till någon i din situation? Andel som svara "ja" 2022 82% 2023 83%

 

Akademiskt specialistcentrum – specialistvård och forskning tillsammans med patienterna

Vid Akademiskt specialistcentrum finns sedan starten ett patientråd som samlar företrädare för de patientgrupper som verksamheten riktar sig till. Detta patientråd är en del i Akademiskt specialistcentrums mål att öka kunskapen hos patienter och säkerställa informationskvalitet avseende planeringen för patienter med kronisk sjukdom. Akademiskt specialistcentrum arbetar strategiskt med 14 patientorganisationer för att i olika sammanhang och tillfällen få möjlighet att ta del av patienters erfarenheter och kunskap för att förbättra verksamheten. Patientrådet syftar framför allt till att personalen och patientrepresentanterna tillsammans skall utveckla verksamheten.

Frågor som diskuteras och tas beslut kring gäller allt ifrån lokalernas utformning, till bemötande, e-hälsotjänster, digitala verktyg, tillgänglighet, enheternas uppdrag med mera. Patientrådet och dess självklara del i Akademiskt specialistcentrums verksamhetsutveckling är i många fall vägledande i hur man ska prioritera samt har lett till en hel del förbättrade arbetssätt. Vid Socialstyrelsens nationella dag kring patientsäkerhet hölls ett seminarium kring hur Akademiskt specialistcentrum och patientrådet arbetar tillsammans för en ökad patientsäkerhet.

För att underlätta för patienter och närstående att bidra med sina synpunkter, kunskaper och förbättringsförslag så startades kampanjen Snilleblixtar. Genom flera olika kanaler; via formulär på hemsidan, QR-kod för scanning samt broschyrer i väntrummen, så kan man enkelt skicka in sina synpunkter och förslag till verksamheten och svar ges alltid inom 24 timmar. I skrivande stund har totalt 35 ärenden kommit in.

Akademiskt specialistcentrum har även ett viktigt utbildningsuppdrag där vi tar emot studenter från alla utbildningar där vi själva har professionsrepresentanter på plats, det vill säga läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. Som en del av den verksamhetsförlagda utbildningen på Akademiskt specialistcentrum ingår momentet att träffa patientföreträdare som berättar om hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Denna form av småskaligt, intimt, icke vårdrelaterat möte med patienter förekommer ingen annanstans i dessa utbildningar, och sessionerna värderas väldigt högt av både studenter såväl som patientföreträdare, vilket framkommer tydligt i våra regelbundna utvärderingar. 

För att undersöka patientnöjdheten görs patientenkäter.

"Skulle du rekommendera Akademiskt specialistcentrum till någon i din situation?"

4,7
Medelvärde på en 1–5 gradig skala som svar på frågan. (2022: 4,7)

Öka kunskap och skapa delaktighet tillsammans med patienterna

Patienter med Parkinsons sjukdom bör enligt Socialstyrelsens riktlinjer ha tillgång till ett multiprofessionellt team, viket våra patienter har individuellt på olika sätt beroende på behov. Tematräffarna är en utveckling av detta där patienter och anhöriga har möjlighet att i grupp träffa professionerna digitalt eller fysiskt. Detta för att fördjupa sig i olika ämnen som rör deras Parkinsondiagnos, vilket bidrar till ökad kunskap och delaktighet kring sin sjukdom och vård.

20
Antal tematräffar som Akademiskt specialistcentrum har genomfört under 2023

 

Centrum för cancerrehabiliterings patienter tillfrågas om sina upplevelser under pågående rehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering SLSO ser det som mycket värdefullt att ta tillvara patienternas upplevelse för att komma vidare i vårt utvecklings- och förbättringsarbete. Under fyra veckor årligen på hösten genomförs en patientenkät. Enkätfrågorna är tagna ur SKR:s Nationella Patientenkät.

Totalt skickades 237 enkäter ut och 126 patienter besvarade enkäten via sin mobiltelefon. Frågorna besvarades utifrån en femgradig skala, där 1 anger ”Nej, inte alls” och 5 anger ”Ja, helt och hållet”. Svarsalternativet ”Ej aktuellt” fanns även angivet. Nedan redovisas årets resultat från fyra utvalda frågor.

Cancerrehab, patientenkät
Figur 3:24 | Andel patienter som har svarat "ja, helt och hållet" och andel som har svarat "ja, delvis" Ja, helt och hållet Ja, delvis Skulle du rekommendera mottagningen till någon i din situation? 86% 5% Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i besluten beträffande din rehabilitering? 77% 14% Kände du dig bemött med respekt och värdighet? 91% 3% Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg? 84% 10%