3.1 Patientfokus i primärvården

Vi ska alltid ha patientens bästa för våra ögon. Respekt och lyhördhet för individens specifika behov har högsta prioritet.

  • Primärvården
  • 3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård

Tidig kontakt med barnhälsovården

Hembesök hos förstfödda skapar dialog

Till barnavårdscentralernas (BVC) uppdrag hör bland annat att göra hembesök hos familjer som fått sitt första barn. Syftet med hembesöken är att lära känna familjen och få en bild av barnets och hela familjens situation. Därmed ökar förutsättningen för en god kontakt och dialog med föräldrarna.

Andel förstfödda som har fått hembesök.

92 %
(2022: 86 %)

Våld i nära relationer

Olika typer av våld i nära relationer förekommer överallt i samhället. Vården har ett ansvar att skapa goda förutsättningar för dialog kring detta.

Frågor om hot och våld tas upp i samband med graviditet

En graviditet är en livsförändrande tid för hela familjen. Det är ett viktigt tillfälle att belysa frågan om hot och våld i nära relationer för att kunna erbjuda stöd och hjälp. Därför ställs frågor om detta på barnmorskemottagningarna.

Andel gravida som tillfrågats om våld i nära relationer
Figur 3:1 | Andel gravida som tillfrågats om våld i nära relationer "SLSO" "Region Stockholm, övriga" "Landet, inkl Region Stockholm" 2022 94% 95% 96% 2023 93% 95% 96%

Våld och övergrepp fångas upp på ungdomsmottagningen

Ungdomar som utsatts för våld och övergrepp vågar inte alltid ta upp detta spontant. Vid besök på ungdomsmottagningen ställs därför frågor om man varit utsatt för våld och övergrepp.

Andel ungdomar som tillfrågats om våld och övergrepp och där det dokumenterats strukturerat i journalen.

54 %
(2022: 53 %)

Guldstjärna för gott bemötande

Sexperterna och RFSL Stockholm skickar varje år ut ”mystery testers” till olika testningsmottagningar i Stockholmsområdet. Stockholms mansmottagning, Stockholms mottagning för sexuell hälsa, Odenplans-, Skärholmens- och Gullmarsplans ungdomsmottagningar har tilldelats Guldstjärnan för gay/bi-killar.

Mer om Guldstjärnan på Sexperternas webbplats