2 Säker hälso- och sjukvård

En säker vård förutsätter att vi systematiskt arbetar med att uppmärksamma och åtgärda tänkbara risker. Målet är att öka medarbetarnas engagemang och minska antalet vårdskador.

Grunden för patientsäker vård är ett kunskapsbaserat arbetssätt som utgår från vårdprogram och övergripande anvisningar. SLSO har ett övergripande ledningssystem som bidrar med struktur och stöd i arbetet med patientsäkerhet. Varje verksamhet ska ha lokalt anpassade rutiner baserade på övergripande anvisningarna i ledningssystemet.

Engagerade medarbetare skapar säker vård

Säker hälso- och sjukvård förutsätter ett långsiktigt och systematiskt patientsäkerhetsarbete som engagerar alla chefer och medarbetare, från högsta ledning till vårdteamens och medarbetares dagliga arbete. Alla i verksamheten skapar tillsammans patientsäkerhetskulturen. En god patientsäkerhetskultur är en förutsättning för att skapa förändring mot en säkrare vård och ökad patientcentrering. Att mäta patientsäkerhetskulturen ger en temperaturmätning på upplevelser kring patientsäkerheten på arbetsplatsen. Mätningens resultat blir ett underlag för chefen att skapa en dialog i personalgruppen kring alla eller några utvalda frågor. 

SLSO mäter patientsäkerhetskulturen i samband med den årliga medarbetarenkäten. Sedan 2018 används de nationella frågorna Hållbart säkerhetsengagemang (HSE). Det totala HSE- indexet för SLSO har ökat till 76 (jämfört med 75 år 2022). Indexresultatet ligger stabilt sedan flera år. Positivt är att följande frågor ”Jag påtalar när jag tror att något är på väg att gå fel, ”Jag vågar prata om mina misstag” och ”Jag blir alltid bra bemött på min arbetsplats när jag behöver hjälp” delas i stor omfattning av medarbetarna, se figur 2:1.

Resultat från mätningen av patientsäkerhetskulturen i SLSO 2023
Figur 2:1 | Resultat från mätningen av patientsäkerhetskulturen i SLSO 2023 (andel svarande i procent). Antal svar: 7 279 Poäng: 4-5, 3, 1-2, Har uppfattning "På min arbetsplats anpassar vi arbetet så att säkerheten bevaras när förutsättningarna förändras" 67 25 8 100 "På min arbetsplats har vi ett väl fungerande samarbete med andra verksamheter" 58 31 10 99 "Jag blir alltid bra bemött på min arbetsplats när jag behöver hjälp" 83 12 5 100 Jag vågar prata om mina misstag 87 9 3 99 Jag påtalar när jag tror att något är på väg att gå fel 89 9 2 100 "På min arbetsplats genomförs alltid förbättringar efter negativa händelser" 63 27 11 101 "På min arbetsplats agerar vi alltid utifrån de risker vi ser" 70 23 6 99 "På min arbetsplats lär vi oss av det som fungerar bra" 76 19 5 100 "Min chefs chef ger förutsättningar för att bedriva en säker vård" 70 21 8 99
  • 2.Säker hälso- och sjukvård