2.1 Patientsäkerhetsarbete i primärvården

  • Primärvården
  • 2.Säker hälso- och sjukvård

Säker läkemedelsanvändning på vårdcentralerna

Äldre och läkemedel

Med stigande ålder försämras njurfunktionen. Äldre har generellt en ökad känslighet för läkemedel. För att undvika biverkningar ska ordination av läkemedel anpassas till njurfunktionen.

Läkemedelsgenomgång görs årligen i hemsjukvården

Ett sätt att minska riskerna vid medicinering för patienter i hemsjukvården är att göra regelbundna dokumenterade läkemedelsgenomgångar. En fördjupad läkemedelsgenomgång ska göras årligen.

Andel patienter, 75 år och äldre, där njurfunktionsvärde* (högst 18 månader gammalt) finns dokumenterat i journalen vid ordination av läkemedel.

82 %
(2022: 81 %)

Andel hemsjukvårdspatienter där fördjupad läkemedelsgenomgång finns dokumenterad under året.

51 %
(2022: 56 %)

*Njurfunktionsvärden tagna hos annan vårdgivare syns i journalen, men kan inte hämtas i rapporten. Den verkliga andelen är därför något högre än den ovan angivna.

Antibiotikaförskrivning – en risk att tänka på 

Antibiotika är viktiga preparat vid behandling av sjukdomar som orsakas av bakterier. För att behandling med antibiotika inte ska leda till att bakterierna blir resistenta och preparaten därmed blir verkningslösa, måste användningen begränsas. Målet för vårdcentraler i Region Stockholm är att antalet uttagna antibiotikarecept ska vara maximalt 158 per 1 000 listade patienter.

Antal uthämtade antibiotikarecept per 1 000 listade patienter.

108
(2022: 92)

Antibiotika oftast onödigt vid luftvägsinfektion hos barn 

När det ändå är nödvändigt att använda antibiotika är det viktigt att välja ett preparat som inte har bredare verkan än vad som behövs. Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama) har rekommenderat hur antibiotika ska förskrivas för att minimera utvecklingen av resistens.

De flesta övre luftvägsinfektioner orsakas av virus och barnen blir friska utan antibiotikabehandling. Det är ett av skälen till att Strama vill att användningen av antibiotika för denna sjukdomsgrupp ska minska. I de fall behandlingen med antibiotika är motiverad rekommenderas penicillin V som förstahandsval.

Stramas mål är att 80 procent av antibiotika mot luftvägsinfektioner till barn, 0–6 år, ska vara penicillin V.

Figur 2:2 | Andel barn 0-6 år som behandlats med "luftvägsantibiotika"* och som fick penicillin V.

  2022 2023
SLSO vårdcentraler 79% 84%
Region Stockholm, inklusive SLSO 78% 83%
Landet, inklusive Region Stockholm 73% 78%

 *Avser uthämtade "luftvägsantibiotika" utan koppling till diagnos. 

 

Fallriskbedömning inom primärvårdsrehabilitering

Fall är den vanligaste skadeorsaken i alla åldrar, men drabbar i synnerhet äldre.
Var tredje person över 65 år faller varje år (Regionalt vårdprogram, Fallprevention, 2008). Detta orsakar ofta skador, individuellt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader.

Andel patienter 65 år och äldre där fallriskbedömning är gjord.

38 %
(2022: 35 %)
n = 49 937 patienter 65 år och äldre.

Andel patienter 65 år och äldre där fallriskbedömning är gjord och fallrisk föreligger.

74 %
(2022: 76 %)


Med rätt preventiv åtgärd minskar risken för fall och de konsekvenser som detta medför. Exempel på åtgärd är förskrivning av hjälpmedel, balansträning, förändring av hemmiljö och kostrådgivning för att undvika blodsockerfall nattetid.

Andel patienter 65 år och äldre med fallrisk och som har fått en preventiv åtgärd.

76 %
(2022: 72 %)