2.3 Patientsäkerhet inom geriatriken

  • 2.Säker hälso- och sjukvård
  • Geriatrik

Andel utskrivna patienter från geriatriken med olämpliga läkemedel

Vissa läkemedel är olämpliga för äldre patienter. Långverkande bensodiazepiner ökar fallrisken, ger dagtrötthet och sätter ner tankeförmågan. Propavan kan ge parkinsonliknande biverkningar.

De senaste åren har fokus i vården legat på att minska andelen olämpliga läkemedel till äldre. Bland annat har obligatoriska läkemedelsgenomgångar genomförts i både öppen- och slutenvård, i enlighet med Socialstyrelsens krav. Detta arbete har gett resultat.

Andel utskrivna patienter från geriatriken med olämpliga läkemedel
Figur 2:3 | Andel utskrivna patienter från geriatriken med olämpliga läkemedel "Propavan" "Långverkande bensodiazepiner " 2021 2,5% 2,0% 2022 2,7% 1,4% 2023 2,4% 1,5%

Hygienrutiner och klädregler följs upp

Den viktigaste åtgärden i patientsäkerhetsarbetet för att förhindra smittspridning i vården är att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner.

Alla personalkategorier inom SLSO ska följa "Basala hygienrutiner - övergripande anvisning för SLSO".

Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Korrekta rutiner innebär bland annat:

  • Desinfektion av händerna med sprit direkt före och efter patientnära arbete samt användning av handskar.
  • Användning av handskar vid kontakt och vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. 
  • Användning av engångsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock vid omvårdnad/undersökning/behandling som innebär direktkontakt med patienten eller dennes säng, vid hantering av smutsiga föremål samt vid risk för stänk av kroppsvätskor.

Korrekt klädsel innebär bland annat att:

  • Arbetskläderna ska ha korta ärmar och bytas dagligen samt då de blivit våta eller synligt förorenade.
  • Händer och underarmar ska vara utan ringar, klockor och armband.
  • Hår ska vara kort eller uppsatt.

Från och med 2023 mäts följsamheten till BHK:

  1. Genom deltagande i SLSO:s hygienenkät varje höst (se resultat i Figur 2.4)
  2. Genom lokala mätningar, med utgångspunkt från självskattningsformulär som Vårdhygien Stockholm tagit fram. 
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
Figur 2:4 | Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK). Källa: SLSO:s Hygienenkät  Geriatrik Totalt SLSO "Bär kortärmad arbetsdräkt" 100% 86% "Utan ring, klocka eller armband" 95% 85% "Använde handsprit före patientnära vårdarbete" 99% 93% "Använde handsprit efter patientnära vårdarbete" 100% 97%

 

 

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Vårdrelaterade infektioner är ett patientsäkerhetsproblem som orsakar lidande för individen och medför kostnader för samhället.

VRI utgör cirka 30 procent av samtliga vårdskador i den somatiska sjukvården. De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är lunginflammationer, hud- och sårinfektioner samt urinvägsinfektioner.

Region Stockholms strategi för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården har uppdaterats i och med breddinförandet av Infektionsverktyget (se Regionalt Handlingsprogram).

Incidensen av VRI

Incidensen av VRI (andel vårdtillfällen med VRI av totalt antal vårdtillfällen) beräknas inom SLSO från och med 2022 utifrån rapporterna som tas fram via Infektionsverktyget från TakeCare. Nya målvärden för incidensen av VRI för all slutenvård inom Region Stockholm är framtagna av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Geriatrikens resultat för 2023 visar en högre siffra jämfört med icke-geriatrisk slutenvård i Region Stockholm, men motsvarande resultatnivå som övriga geriatriska verksamheter i regionen.

Andel patienter som vårdades inom geriatrisk slutenvård i SLSO och som hade någon form av VRI under 2023

6,5 %

(2022: 7,9 %)

Källa: Rapportering från Infektionsverktyget