2.2 Patientsäkerhet inom Psykiatrin

Patienten ska kunna känna sig trygg hos oss. Därför har vi ett aktivt patientsäkerhetsarbete och vi jobbar också ständigt med att utveckla den psykiatriska vården.

  • Psykiatrin
  • 2.Säker hälso- och sjukvård

Överbeläggningar inom psykiatrisk heldygnsvård

Överbeläggningar kan medföra allvarliga patientsäkerhetsrisker. Överbeläggning innebär enligt definition att ”en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.”

När det på en viss avdelning finns fler inskrivna patienter än avdelningens antal disponibla vårdplatser räknas de överskjutande inskrivningarna på avdelningen som överbeläggningar. Antalet överbeläggningar och antalet disponibla vårdplatser mäts samma tid varje dygn. För en viss tidsperiod beräknas sedan genomsnittligt antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.

Genomsnittligt antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

1,4
(2022: 1,7)

Genomsnittligt antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser inom vuxenpsykiatrin.

1,9
(2022: 1,8)

Bedömning av suicidrisk viktig inom psykiatrin

En viktig uppgift inom psykiatrin är att förebygga självmord. Bedömning av suicidrisk är därför en central åtgärd. En gemensam standard används för hur suicidriskbedömningen ska göras och dokumenteras i journalen.

En situation då det är viktigt att bedöma suicidrisken är när en ny patient bedöms inom specialistpsykiatrin. För att följa upp hur ofta detta sker beräknas andel nya patienter (13 år och äldre) som gjort minst två besök inom 90 dagar och där strukturerad suicidriskbedömning (KVÅ AU118) gjorts senast vid det andra besöket.

Andel nya patienter inom psykiatrisk öppenvård där suicidrisk har bedömts senast vid det andra besöket.

82 %
n = 23 502 antal patienter
(2022: 88 %)